Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Rapport från föreningsstämman 2019

Den 27 maj hölls årets ordinarie föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2018.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år för styrelsen och valberedning fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Daniel Hailu för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Den nya styrelsen kommer inom kort att konstituerades sig och den består av:

Ledamöter: Malek Hanna, Richard Stenros, Daniel Almqvist, Sung Mee Gundlegård
och Henrik Tronstad. Suppleanter: Jonas Ridderstedt, Ann Rydin och Kristian Funk.

Mobila miljöstationen kommer till Järvastaden

Nu kan du återvinna grovavfall och miljöfarligt avfall på ett bekvämt sätt. Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor.

Turen som går till Järvastaden infaller udda veckor, då en bil står på torget i Spegeldammsparken, klockan 19-19.25.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som…

Keramik/porslin

Dricksglas

Planglas

Leksaker

Blomkrukor

Metall

Mindre möbler

Trälådor

Stekpannor

Cyklar

Pulkor

…och farligt avfall som

Vatten- och lösningsbaserad färg

Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.

Ljuskällor

Batterier

Bilbatterier

Rengöringsmedel

Bekämpningsmedel

Sprayburkar

Syror och baser

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Det är Solna stad som ansvarar för denna service och vill du veta mer eller har frågor finns mer information på Solna stads webbplats.

Byte av portkoderna till våra trapphus

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter. Den 25 februari byter föreningen koderna till våra trapphus.

Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00 – 20:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering till samtliga, med nya koden, har skickats ut av Loudden som hanterar bytet.

Åtgärder efter 5-årsbesiktningen

Föreningen och Skanska AB har vid särskilt möte gått igenom hela entreprenaden och har nu en överenskommelse om att det, bortsett från målningen vid hisspartier, inte kvarstår några anmärkningar i de gemensamma utrymmena.

Om medlem anser att det fortfarande finns anmärkningar från besiktningar (gäller både 5-årsbesiktningen och tidigare besiktningar) och som inte åtgärdats av Skanska får respektive medlem själv kontakta Skanska.

Lansering av Vår BRF-appen

Föreningens ekonomiska förvaltare meddelar att nu finns en app för dig som medlem.
I appen hittar du information om din bostad, om föreningen, mm. Appen, som heter Vår BRF, finns på Apple Store eller Google Play. Inloggning sker med mobilt BankID. Se även informations på våra anslagstavlor i trapphusen.

Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Som ett led i att öka tryggheten i området har Järvastaden AB (JAB) utsett trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningar i vår stadsdel, vilket vi tidigare har skrivit om.

Vad händer just nu?
Ett möte genomfördes den 23 januari och då informerades följande:
TIPS-telefonen till Järvastadens Trygghetsvärd (Bevakningsassistent AB som kör runt med bevakningsbil i området) är 08-514 830 79

Denna TIPS-telefon ersätter inte larmsamtal till 112 vid nödsituation. Telefonen är bemannad dygnet runt alla dagar, bemannad av operatör på larmcentral och förmedlar information till Trygghetsvärdarna. Berätta att du ringer från Järvastaden om du använder denna TIPS-telefon.

Nya parkeringsregler på gatan

Vi ber er alla att vara uppmärksamma på de nya parkeringsreglerna som gäller på vår del av Järva Skjutbaneväg.

Det gäller det parkeringsförbud som råder vid sopkärlen tisdagar. Det har förekommit att det stått bilar parkerade så SITA inte kommit åt att tömma sopkärlen, vilket är mycket olyckligt. Det behöver självklart inte vara någon i vår förening som parkerat fel, men viktigt är att vi ser till att vi själva och våra gäster står rätt.

Full fart framåt!

Vi i styrelsen ska snart ha sitt första styrelsemöte för året men en hel del arbeten inom föreningen är redan startade.

Arbetet med installation av nya laddare i garagen kommer sannolikt genomföras under året, styrelsen arbetar vidare med att ta fram förslag till nya staket på baksidan av våra hus (vilket vi diskuterade under höststädningen), olika åtgärder efter Ombesiktningen ska genomföras av alla medlemmar i föreningen och arbetet med att åtgärda punkter av kommande efterbesiktning av överbesiktningen från 5-årsbesiktningen har startats upp.

Styrelsen har även startat planeringen för kommande städdagen, sannolikt i april och ordinarie stämma den 27 maj.

Fundera på om ni vill föreslå något till ordinarie föreningsstämma, motioner ska in senast den 1 mars.