Värme, varmvatten, ventilation & el

Automatisk insamling av el- och vattenförbrukning – Min förbrukning

Föreningen har ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Då går du till denna sida och loggar in med information du fått under vecka 38/2018. Du bör lägga in din e-postadress första gången du loggar in om du senare skulle glömma din inloggning. Detta gör du genom att klicka på Inställningar på startsidan som kommer upp efter din första inloggning.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden.

Genom att klicka på ett mätslag väljer du vilket du vill se, tex el eller varmvatten. Vilka mätslag som finns beror på vilka mätare det finns för din lägenhet. Under diagrammet kan du se den senast avlästa mätarställning för aktuell mätare.

Jämförelse din prognostiserade förbrukning för innevarande månad med din medelförbrukning för de sista sex månaderna. Med prognostiserad förbrukning menas den förbrukning det kommer bli för hela månaden om du fortsätter förbruka lika mycket varje dag som du hittills gjort. Under diagrammet kan du se dina aktuella värden, klickar du på symbolen kan du även se prognos och medelförbrukning grafiskt. Observera att funktionen inte fungerar förrän mätning skett minst en hel kalendermånad.

Du kan tävla med dina grannar om din fastighetsägare har definierat upp det hus ni bor i. Ju lägre förbrukning du har för valt mätslag i jämförelse med dina grannar desto närmare kommer du förstaplatsen. Klickar du på symbolen kan du även se din förbrukning jämfört med dina grannars. Om ert hus inte är konfigurerat i systemet visas endast –/–.

I diagrammet ser du staplar som motsvarar din förbrukning för valt mätslag. Du väljer väljer tidsintervall (dygn, månad eller år) och tidpunkt under diagrammet, du kan gå framåt och bakåt i tiden med höger/vänster pil. Du kan klicka på en års- eller månads-stapel för att se mer detaljerad information. När du visar månads-förbrukningar kan du se en jämförelse med föregående år. Mörk stapel visar innevarande år, ljus stapel föregående. Finns det en linje genom diagrammet motsvarar den medelförbrukningen för samtliga lägenheter i huset du bor i, du kan alltså se hur du ligger till i förhållande till andra.

Du kan ändra dina uppgifter, tex inloggningsinformation och logga ut under menyn uppe till höger på sidan under inställningar.

Värme
Föreningens hus är anslutet till ett fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer. Dessutom är samtliga lägenheter utrustade med komfortgolvvärme i badrum.

Individuell varmvattenmätning
Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos vår ekonomiska förvaltare via avierna för månadsavgifterna i varje kvartal.

Ventilation
Föreningen har mekanisk frånlufts- och tilluftsventilation i lägenheterna. Det innebär att
det finns tillluftsdon i flera rum i lägenheterna. Frånluftsdon finns i badrummen och i köket.

Viktigt är att 1 -2 gånger om året dammsuga tillluftsdonen och frånluftsdonen för att luftcirkulationen ska fungera på bästa sätt.

Varför göra rent? Jo, för att luftcirkulationen ska fungera på bästa sätt. Notera att lägenhetsinnehavarna absolut inte får montera ner donen eller på annat sätt hindra luften vid till- och frånluftsdonen. Det orsakar obalans i ventilationssystemet och problem i andra lägenheter.

Ett frånluftsdon ser ut så här och finns i alla badrum:

frånluftEtt tilluftsdon ser ut så här och finns i alla sovrum samt vardagsrum:

tilluftOm du har frågor kring detta så kontakta styrelsen.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Styrelsen har nu fått en godkänd OVK och som gäller till maj 2018.

Ny OVK kommer sannolikt att genomföras under hösten 2018.

OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

IMG_2860El
Lägenheterna är anslutna till ett gemensamt abonnemang för elkraft. Leverantör är Vattenfall. I varje lägenhet finns en gruppcentral monterad med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt separat undermätare för elkraft.

Varje lägenhet betalar varje månad för en förutbestämt schablonförbrukning. Sedan görs det kvartalsvis en avstämning av faktiskt elförbrukning och betald schablonförbrukning. Mellanskillnaden debiteras eller krediteras lägenheten.

Lägenheterna har förberetts för leverans av telefon och bredband via fiber, med tillhörande uttag. IP-tv med grundutbud ingår i månadsavgiften. Ett passersystem är även installerat i fastigheten.