Balkonger, terrasser, uteplatser, solskydd, balkongskydd, infravärme, markiser & inglasning

Notera föreningens stadgar 15§.

I bland vill man förnya och komplettera sin Balkong, terrass eller uteplats.

När det gäller väsentliga förändringar måste du få styrelsens godkännande. Detta gäller också om man vill sätta upp markiser, solskydd, , byta golv, balkongskydd, infravärme och/eller glasa in balkongen/terrassen.

Paraboler får inte sättas upp på balkonger/terrasser och uteplatser.

Riktlinjer Balkonginglasning – Nya regler från och med 19 september 2016

Bakgrund
Det finns inte något gemensamt bygglov för inglasning av balkonger. Den som vill glasa in sin balkong får själv lämna in och bekosta bygglovsansökan till Solna stad. Uteplatser i mark får inte glasas in enligt förhandsbesked från Solna stad.

Avtal och tillstånd
Styrelsen måste alltid ge tillstånd för inglasning innan arbetet kan påbörjas. Tillstånd ges via ett särskilt avtal som den boende och leverantören måste teckna innan byggstart.  Avtalet reglerar bostadsrättshavarens skyldigheter i samband med inglasningen. Observera att den leverantör som väljs även ska skriva på avtalet innan det lämnas till styrelsen. Avtalet lämnas till styrelsen genom att lägga det i föreningens postbox, Järva Skjutbaneväg 58.

Typ av inglasning
De krav som ställs är att inglasningen ska vara profillöst glas samt att det i övrigt stämmer med Solna stads bygglov dvs endast hel inglasning, dvs från golv till tak är tillåten. Det ska vara helglas utan ramar. Någon bygganmälan behöver inte göras.

Lumon och Balkongrutan är två välkända leverantörer av balkonginglasningar.  Lumon har byggt huvuddelen av befintliga inglasningar i föreningen. Styrelsen har dock inga synpunkter på leverantör annat än att de ska uppfylla branschenliga garantier (ligger normalt på minimum 2 års garanti på montage och 5 år på materialet) samt kraven om profillöst glas samt att leverantören skriver på nämnda avtal innan leverans och installation.

Skötsel
Inglasningen skall skötas enligt anvisningar från leverantören. Inglasning av balkong är en angelägenhet för alla medlemmar då den är utifrån väl synlig. Därför är det extra viktigt att inglasningen sköts enligt anvisningar och att glasytorna hålls väl rengjorda. Det är också viktigt att infästningar regelbundet kontrolleras, så att risken för att inglasningen lossnar upptäcks och åtgärder för att förhindra detta kan vidtas i tid.  I övrigt gäller medlemmens ansvar gentemot föreningen och övriga medlemmar enligt föreningens stadgar och gällande lagar.

Uppvärmning
Balkongen får inte värmas upp genom att varm luft från lägenheten kontinuerligt släpps ut på balkongen via öppen dörr eller öppet fönster. Detta därför att man då använder husets uppvärmningssystem på ett sätt som det inte är dimensionerat för.

Ett avtal mellan lägenhetsinnehavaren och styrelsen måste upprättas innan montage av inglasning får genomföras. Klicka på länken nedan för avtalet mm.

Rena versioner av fasad- och planritningar, situationsplan samt bilder på husen och avtalet mellan medlem och styrelsen finns att ladda ner här.

Klicka på även följande länk: Solna stads checklista för inglasning av balkong.

Ovanstående regleras i föreningens stadgar (27 § i stadgarna) och trivselregler och medlemmarna har en skyldighet att följa dessa. Du får givetvis använda vilken leverantör/hantverkare du vill, men arbetet måste utföras både fackmannamässigt och enligt gällande lagar och regelverk.

Vänligen följ Nattsländans utsedda färgskala NCS S 6500 (mörkgrå) om du monterar markis/balkongskydd. För solgardiner till inglasade balkonger och terrasser ska ljusgrå eller vita (genomskinliga eller dubbla) användas, alternativt ska de ha samma färgkod som övriga solskydd (markiser, balkongskydd). Markiser ska ha ”rak kappa”.

Fast belysning på balkonger/terrasser
Fast belysning på balkonger/terrasser och uteplatser är tillåtet men skall vara avskärmat (kontakta styrelsen innan uppsättning för att få ett godkännande). Belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot är blinkande lampor på balkong/räcken inte är tillåtet.

Infravärme på balkonger/terrasser
Infravärme på balkonger/terrasser och uteplatser är tillåtet men du måste kontakta styrelsen innan uppsättning för att få ett godkännande.

Byta golv på balkonger/terrasser/uteplats
Kontakta styrelsen för att få ett godkännande. Regleras i föreningens stadgar (27 § i stadgarna) och trivselregler och medlemmarna har en skyldighet att följa dessa. Du får givetvis använda vilken leverantör/hantverkare du vill, men arbetet måste utföras både fackmannamässigt och enligt gällande lagar och regelverk.

Grillning
Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och el-grill på balkong/terrass/uteplats. Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Rökning i gemensamma utrymmen är förbjudet. Inga fimpar får slängas på föreningens mark.