Individuell mätning och debitering av el och värme skattepliktigt och kräver momsregistrering

Regeringen inför krav på IMD (individuell mätning och debitering) av värme och varmvatten för vissa delar av det befintliga flerbostadsbeståndet från 2021.

Vår föreningen har det sedan föreningen bildades 2012.

El och vatten som inte ingår i hyran eller avgiften till bostadsrättsföreningen och debiteras efter förbrukning är inte längre momsbefriad. Högsta förvaltningsdomstolen slog i en dom i december 2019 fast att el och vatten som debiteras efter IMD inte längre är momsfri. Föreningen behöver därför fakturera el och vatten med moms.

Denna moms är inkluderad i de avier (kvartal 3 2020) som skickades ut till alla medlemmar i mitten av juni.

Grunden är att medlemmarna inte ska påverkas. Medlemmarnas debitering av varmvattentillägg och eltillägg enligt IMD är oförändrade, men från och med kvartal 3 2020 ingår moms i den summan som särredovisas.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Kolla in vår hemsida.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden kontakta Loudden, enligt rutin för felanmälan.

Inga föremål i trapphusen, vid lägenhetsförråden eller i garagen

Styrelsen påminner alla om att det är viktigt att inga föremål förvaras i trapphusen, i gångarna vid våra lägenhetsförråd eller i våra garage. Trapphusen är klassade som utrymningsväg vid brand.

Trapphusen ska vara helt fria från föremål. Detta gäller även dörrmattor. Motivet till det är brandsäkerhetssynpunkt och för att underlätta städningen av trapphusen. För barnvagnar, cyklar och rullatorer mm finns särskilda rum vid varje trapphus.

Förekommer lösa föremål i trapphusen, garagen eller vid lägenhetsförråden kommer de att tas omhand omedelbart av vår tekniske förvaltare.

Rastgårdar för hundar i Järvastaden

Järvastaden AB har sedan tidigare ordnat en provisorisk rastgård för hundar. Rastgården har blivit mycket populär och utnyttjas av hundägare som bor i Järvastaden men också av hundägare från andra områden, där det saknas rastgårdar för hundar. Även företag som driver hunddagis kommer med bil till Järvastaden för att besöka rastgården

Mer information finner ni på denna sida.

Nattsländans trivselregler – för dig och dina grannar

Som fler av er redan känner till har föreningen några enkla trivselregler för alla att följa så vi alla kan få ett trivsamt boende här i Nattsländan.

Trivselreglerna skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar och allmänna ordningsregler. Tillsammans med hänsyn och respekt för varandra kommer vi att kunna göra Nattsländan till en fin och trivsam förening att bo i.

Under denna speciella sommar vill styrelsen påminna alla om att beakta trivselreglerna samt stadgar vad gäller tider för störande och ljudliga aktiviteter.

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen, info@brfnattslandan.se

Aktuella trivselreglerna finner ni här.

Rapport från årets ordinarie föreningsstämma

Den 18 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2019.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år, för styrelsen och valberedning, fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen konstituerades sig den 25 maj och består av:

Ordförande: Henrik Tronstad
Vice ordförande: Richard Stenros
Sekreterare: Daniel Almqvist
Ekonomi: Malek Hanna
Ledamot: Jonas Ridderstedt
Suppleant: Kristian Funk

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete.

Nya informationsskyltar vid lekplatserna

Nya informationsskyltar är uppsatta vid våra lekplatser. På den tydliggörs exempelvis att hundar för inte vistats på lekplatsen och att rökning är förbjuden.

En riktlinje finns också för vilken ålderskategori som har företräde på lekplatsen. Det innebär att är man 13 år och äldre måste de förstå att barn mellan 0-12 år har företräde till lekplatsen inklusive gungorna.

Telefonnumren på informationsskyltarna går, förutom till SOS, till Hallonbergens vårdcentral respektive Louddens kundtjänst.

Ordinarie stämma den 18 maj utomhus vid Jaktvillan

Styrelsen ser för närvarande ingen anledning att skjuta upp stämman. Ordinarie föreningsstämma kommer hållas som planerat den 18 maj kl. 19:00 vid Jaktvillan.

Styrelsen har kommit fram till att stämman kan hållas utomhus med social distansering på två meter.

Inga motioner kommer att behandlas på stämman då inga har inkommit till styrelsen.

Som medlem har man också rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till stämman. Ombudet måste ha en fullmakt, förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken Föreningsstämma.

Om situationen förändras återkommer vi med information om detta. Följ även myndigheternas allmänna rekommendationer, de kan förändras.

Cykelrensningen – vad händer nu?

Saknar du en cykel? Styrelsen vill påminna om att vi utförde en cykelrensning i början av året och att omärkta cyklar förvaras i föreningens förråd tills de skickas till tippen.

Kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se med kort beskrivning om du vill ha tillbaka din omärkta cykel eller annat föremål som du saknar.