Kallelse till föreningsstämma den 31 maj 2023 kl. 19:00 Jaktvillan

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden kallas härmed till föreningsstämma onsdag den 31 maj 2023 kl. 19.00 vid Jaktvillan i Järvastaden.

Kallelsen är även utdelad till respektive postfack och uppsatt på trapphusens anslagstavlor den 17 maj.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen 2022 finner ni på denna länk.

Förslag från valberedningen finner ni på denna länk.

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Biträdet eller ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Ombudet måste uppvisa en skriftligt dagtecknad fullmakt.

Fullmakt finner ni på denna länk.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar,
  ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Tillsättande av valberedning.
 17. Stämman avslutas

Varmt välkomna att delta i föreningsstämman den 31 maj 2023 kl. 19:00!