Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden kallas härmed till föreningsstämma tisdagen den 28 maj 2024 kl. 19.00 vid Jaktvillan i Järvastaden.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelsen 2023  finns här.

Förslag från valberedningen finns här.

Anmälan

Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma.

Ombud och biträde

Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Biträdet eller ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Ombudet måste uppvisa en skriftligt dagtecknad fullmakt. Förslag till sådan finns på föreningens hemsida under fliken ”Föreningsstämma”.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Tillsättande av valberedning.
 17. Stämman avslutas