Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Nattsländan i Järvastaden kallas härmed till föreningsstämma onsdag den 17 augusti 2022 kl. 19.00 vid Jaktvillan i Järvastaden, vilket beslutades på extra stämman den 15 juni.

Inga motioner har inkommit till stämman, vilket tidigare har meddelats.

Formell kallelse, som skickades ut till samtliga postfack och anslogs på trapphusens anslagstavlorna den 27 juli, finner ni här.

Årsredovisning för 2021 med förvaltningsberättelse finner ni här.

Revisionsberättelsen från revisorn finner ni här.

Förslag från valberedningen finner ni här.

Anmälan
Ingen föranmälan till föreningsstämman är nödvändig. Styrelsen hoppas att så många som möjligt kan komma.

Ombud och biträde
Som medlem har man rätt att ta med sig ett biträde. Medlem har även rätt att i sitt ställe skicka ett ombud till föreningsstämman. Biträdet eller ombudet ska antingen vara medlem i föreningen, medlemmens make/maka, sambo, förälder, barn eller syskon. Ombudet måste uppvisa en skriftlig dagtecknad fullmakt.

Fullmakt att ladda ner finns här.

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Upprättande och förteckning över närvarande medlemmar,
  ombud och biträden (röstlängd).
 3. Val av ordförande vid stämman.
 4. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter, valberedning och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Tillsättande av valberedning.
 17. Stämman avslutas.

Åtgärder efter strömavbrottet den 25 juli på morgonen

Vattenfall meddelande kl 07:32 den 25 juli att ett större strömavbrott inträffat i Solna och Sundbyberg. Kl 09:48 meddelande Vattenfall att strömmen var tillbaka. Enligt uppgift från medlemmar kom dock strömmen tillbaka redan efter kl. 08:00

Föreningens tekniska förvaltare har varit på plats och kollat av allmänna utrymmen och återställt ventilationssystemen. Vid hus 60 – 62 konstaterades en trasigt switch.

Sannolikt krävds omstart av routern som finns installerad i varje lägenhet. Felanmälan till Telenor enligt rutin.

Ett stort TACK – till alla er som kom på extra föreningsstämman!

Den 15 juni genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 15 medlemmar närvarande i Jaktvillan.

Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog de två förslagen enligt utskickad kallelse med agenda.

På extra stämman beslutades enhälligt att:

 • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till de åtta befintliga laddstationerna i våra garage.
 • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till upp till 64 platser i vårt garage som komplement till de åtta befintliga.

Ordinarie föreningsstämma den 17 augusti 2022

Ordinarie stämma kommer att genomföras den 17 augusti 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan, vilket beslutades på extra stämman den 15 juni.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Formell kallelse, förvaltningsberättelse, årsredovisning, samt förslag från valberedningen skickas ut elektroniskt senast två veckor innan stämman och publiceras på föreningens hemsida, alltså i början av augusti.

Varmt välkomna att delta i föreningsstämman den 17 augusti 2022 kl. 19:00!

Statusbesiktning genomförd

Inför att den 10-åriga byggarantin som går ut i juli 2022 gentemot Skanska så beslutade styrelsen enligt tidigare information om att en statusbesiktning skulle genomföras i föreningens allmänna utrymmen.

Statusbesiktning är verktyget för att säkerställa vad som behövs göras vid tvist, konkurs eller som underlag för vidare planering, exempelvis föreningens underhållsplan.

Besiktningen utfördes av Besiktningsman.se den 8 och 10 juni och analys av resultatet pågår, flera ärenden kommer att reklameras gentemot Skanska.

Föreningen tar över garagen från Skanska den 1 juli 2022

Nattsländan har 72 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra fördelat på två garage. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Föreningen tar över garagen den 1 juli 2022
Efter den 1 juli 2022 kommer föreningen själva att hantera garagen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, SBC.

I samband med övertagandet kommer en garageplats för bil att kosta 850 kronor (i stället för tidigare 1500 kronor med Skanska) och MC 400 kronor för föreningens medlemmar.

För externa hyresgäster blir avgiften för bil 1000 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%) och för MC 500 kronor plus mervärdesskatt (moms 25%).

All administration kopplat till platstillgång, avtal, kötid m.m. hanteras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC.

SBC kommer att skicka ut nya avtal för befintliga garageplatser (för er som hade avtal med Skanska) inom kort. Kolla gärna via appen VårBrf eller via SBC hemsida och inloggningssidan för VårBrf.

För nya garagehyresgäster, medlemmar eller externa hyresgäster, kontakta kundtjanst@sbc.se för att sätta upp er på kö för garageplats.  För närvarande, juni 2022, är det ingen kö till garageplats.

För framtida önskemål om elladdare till din garageplats, kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se

Garageföreskrifter
(förutom garageavtalet och de särskilda bestämmelserna enligt föreningens trivselregler)

 • Garagen är avsedda för bilar och andra motorfordon (motorcyklar, mopeder).
 • Rökning är inte tillåten i garagen.
 • Garagen får inte användas som förråd.
 • I garagen får inte förvaras ämnen eller föremål som är stöldbegärliga (t.ex. barnvagnar, hundburar, takboxar eller bildäck) samt som kan medföra brand- eller explosionsrisk eller förorsaka skada på person eller egendom.
 • Garageplatserna ska hållas rena och fria från skräp och farliga vätskor såsom olja, spolarvätska mm.
 • Biltvättning får inte ske i garaget.
 • Försök att vid in-/utfart kontrollera att inte obehöriga personer vistats i garagen. Kontrollera att dörr och port stängs väl när du lämnar garaget.

Förändrad schablondebiteringen av elpriset och fel i återbetalningen

Från den 1 april ändrades debiteringen av varmvatten och el enligt tidigare information.

Dock blev något fel, och den preliminära debiteringen för en period innan januari 2022 har inte återbetalats vilket skulle ha justerats mot avgiftsavin för mars 2022.

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att fem månader av preliminära förskottsinbetalningar av el och varmvatten kommer att justeras på avgiftsavin för juli 2022 för alla medlemmar.

Om medlemmar har flyttat in eller ut ur föreningen under denna period kommer de få ta hand om justeringen sinsemellan själva mellan säljare och köpare.

Styrelsen har beslutat att höja den schablondebitering som sker varje månad för el.

Varför just nu?
Elpriset påverkas av en rad olika faktorer. Tillgång och efterfrågan är något som många gånger kommer på tal när vi talar elbrist eller kapacitet. Händelser i Sverige men även ute i Europa är bidragande faktorer till förhöjda elpriser. Idag är schablondebiteringen för el 1,40 kr/kWh (exklusive moms). På senaste styrelsemötet beslutades att den nya schablondebiteringen för el blir 1,84 kr/kWh (exklusive moms). Den nya avgiften för el gäller från 1 maj 2022, och kommer debiteras vid nästa hyresavisering.