Avgifter för år 2022

Vid styrelsemötet den 14 december 2021 beslöts om avgifter för år 2022.

Årsavgifter lämnas oförändrade på 2021 års nivå, med undantag för elpriset som kommer att höjas inom kort och ändringar med avseende på nytt prisbasbelopp, enligt följande:

Årsavgift lägenhet: 466 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 1500 kr/mån (Skanska)

Ny avgift, 850 kr/mån,
från och med 1 juli 2022

Skanska
höjning 2%
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 52,06 kr/kbm oförändrad
El: 1,40 kr/kWh höjning
Pantsättningsavgift: 483 kr (1 % pbb) justerat pbb
Överlåtelseavgift: 1 208kr (2,5 % pbb) justerat pbb
Andrahandsupplåtelseavgift: 403 kr/mån (1/12*10% pbb) justerat pbb
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2022 är 48 300 kr (2021: 47 600 kr).

Vi i styrelsen vill önska alla bostadsrättshavare en God Jul och ett Gott Nytt År!

Det har onekligen varit ytterligare ett annorlunda år med pandemin.

Från den 8 december 2021 gäller nya råd och rekommendationer för hur allmänheten bör agera för att motverka en ökad spridning av covid-19 och därmed minska risken för att bli smittade och att smitta andra.

Styrelsens möte har fortsatt genomförts digitalt och våra ekonomiska och tekniska förvaltare samt underleverantörer har under hela tiden vidmakthållit drift och skötsel av föreningen.

Vi har bland annat haft ett nio styrelsemöten under året. Vi har fortsatt vårt intensiva arbete med genomgång av aktuella avtal, föreningens underhållsplan, krediter, sett över föreningens ekonomi, hantering av nycklar, installerat ny belysning på fram- och baksidan, tömt vissa förrådsutrymmen, genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK), gått igenom rutiner med teknisk förvaltare, genomfört underhållsspolning (stamspolning) i hela föreningen mm.

Styrelsen vill tacka alla för gott samarbete i samband med OVK och stamspolningen. Det är några lägenheter som kommer att få återbesök efter OVK. Det är några forceringsspjäll i köken som var trasiga samt att det saknades några ”käglor” i köksdonen/ventilen. Detta ska åtgärdas för fullgod funktion och godkänd OVK. Booverket (företaget som genomförde OVK) och Loudden kommer att ordna med detta i berörda lägenheter. Dessa kommer att aviseras i god tid innan arbetet ska utföras.

Vi ser fram emot nästa år.

Då ska, bland annat, föreningen genomföra fortsatta säkerhetsarbeten, uppdatera föreningens underhållsplan, se över el-, och varmvattenavgifterna, förbereda övertagandet av föreningens garage i egen regi samt lägga om en av föreningens krediter till betydligt lägre ränta.

Styrelsen fortsätter således sin ambition om att göra Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Solna. Föreningen kommer även traditionsenligt att ha en ordinarie föreningsstämma, sannolikt i maj/juni 2022 i Jaktvillan.

Med dessa nyheter vill vi rikta ett stort tack för ert förtroende även detta år, och
hoppas på ett gott samarbete även nästa år!

Glöm inte att hålla avstånd till andra så ofta du kan och
tvätta händerna för att minska risken för att bli sjuk.

Förändringar i styrelsen – ny ordförande

Foad Hammouni (ordförande) har på grund av flytt från föreningen slutat sitt arbete i styrelsen den 14 december.

Styrelsen kommer att sakna hans engagemang och vi tackar honom för hans arbete och önskar honom lycka till!

Något fyllnadsval behövs inte enligt stadgarna. Styrelsen konstituerade om sig samma dag på sitt ordinarie styrelsemöte och ny ordförande blir Kristian Funk och Richard Stenros blir ny vice ordförande. Båda har betydande erfarenhet av styrelsearbetet då de har suttit på olika befattningar i styrelsen sedan 2012.

Historiskt höga elpriser – men nu väntar prisfall

Föreningen har sedan bildandet år 2012 haft rörligt elpris från Vattenfall, vilket är en strategi föreningen har vunnit på sett till de svängningar elpriserna haft de senaste tio åren.

Bostadsrättshavarna har dock haft ett fast elpris som styrelsen tillsammans med vår ekonomiska förvaltare justerar vid behov. Det senaste året har föreningen haft en utdebitering 1,22 kr/kwh. På så sätt håller föreningen nere elkostnaden samtidigt som det är tryggt för bostadsrättshavarna att veta att elpriset är detsamma under en längre tid oaktat svängningar av elpriset.

Orsakerna till de höga elpriserna i november var låg vindkraftsproduktion, tillfällig isläggning på de större älvarna i norr, höga bränslepriser i Europa samt högre efterfrågan på el. Under december förväntas dock elpriset att stabiliseras när vattenkraften producerar på normal kapacitet igen.

Styrelsen kommer att noga följa utvecklingen av elpriset och har beredskap att teckna olika avtal med fastpris, men det är för tidigt att ändra strategi. Dock kommer styrelsen att se över utdebiteringen av elpris samt varmvatten inför kvartal II 2022.

Ni kan alla följa er elförbrukning och varmvattenförbrukning i nästan realtid, titta gärna på denna sida Information om Värme, varmvatten, ventilation & el

En strategisk översyn av ekonomin i föreningen är genomförd

Föreningens budget för år 2022 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Planerat underhåll är eventuellt byte av samtliga vattenmätare i lägenheterna, byte av säkerhetsventiler kopplat till ventilationen och reparation av fogar vid balkong och terrasser under 2022. Utöver detta kommer uppkomna löpande reparationer att genomföras.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2022 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Låga räntor (för närvarande cirka 1,15 procent), nya avtal och olika energibesparingar har inneburit att föreningen inte ha behövt genomföra någon höjning av årsavgifterna förrän april 2021. Tvärtom har styrelsen de senaste åren sänkt årsavgifterna tillfälligt med cirka 8 procent på årsbasis.

Den strategiska översynen av ekonomin innebär att årsavgiften inte behöver höjas för 2022 men samtidigt kommer sannolikt ingen tillfällig sänkning av avgiften att genomföras under 2022 i och med inflationen (i oktober var den cirka 3,1 procent). Oaktat detta kommer föreningen fortsatt att ha några av de lägsta årsavgifterna i Järvastaden.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 procent enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är ca 1 500kr/månaden för första halvåret 2022.

Notera att föreningen tar över garagen 1 juli 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed kommer vår ekonomiska förvaltare att ta över administrationen för uthyrningarna. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 50 %, men.

Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms för bostadsrättshavarna (idag 25 % av avgiften).

Styrelsen arbetar just nu med ett förslag om att sänka garageavgiften med cirka 57 procent för bostadsrättshavarna till 850 kronor (momsfri för bostadsrättshavarna). Med detta hoppas vi att fler bostadsrättshavare i föreningen vill ställa sina bilar i våra varmgarage.

Från och med den 1 januari 2022 kan bostadsrättshavarna (eller externa företag eller privatpersoner boende i området) ansöka om plats i garagen från och med den 1 juli 2022. Anmälan och administration av garagen kommer att kunna göras på mejladressen garage@brfnattslandan.se från och med den 1 februari 2022.

Mer information om garagen och dess avgifter från styrelsen kommer i början av nästa år.

Styrelsen har beslutat att införa faktisk elförbrukningsdebitering på el-laddarna i garaget. Sannolikt kommer detta att genomföras redan under januari 2022.

Avslutningsvis försätter styrelsen även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.

Julstämning i föreningen – Julgranar vid entréerna och julkransar i trapphusen

Som flera av er redan märkt så har styrelsen även i år beslutat att utsmycka föreningen med två kungsgranar Silver Prima med tillhörande LED-belysning vid entréerna, ungefär där blomkrukorna idag står. Även i år kommer vi att smycka ut våra entréer med julkransar med tillhörande LED-belysning på framsidan. Styrelsen hoppas att detta ska bidra till lite julstämning i föreningen.

Juletid = Tillfällig belysning på balkong och terrass

Juletid är tidpunkten för tillfällig julbelysning på balkong och terrass.

Vad säger våra trivselregler?

Tillfällig belysning på/runt balkongräcken är tillåtet, däremot är blinkande lampor på balkong/räcken inte är tillåtet, enligt gemensamt beslut på stämman 2012. Vänligen respektera detta.

Fast (permanent) belysning på balkonger/terrasser och uteplatser är tillåtet men skall vara avskärmat (kontakta dock styrelsen innan uppsättning för att få ett godkännande).

Brandsäkerhet och kom ihåg att blåsa ut ljusen

Visst är det mysigt med levande ljus. Tänd gärna ljus, men lämna dem inte obevakade och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet. December är månaden med flest bränder orsakade av levande ljus.
Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare – Deltronic) och den är försedd med ett 10 års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum. Passa på att testa dina brandvarnare efter att du läst detta nyhetsbrev.

Vinter och snö

Snart kommer nu en period med mer vinterliknande förhållanden. Det innebär att alla kan bidra med snöskottning. I varje trapphus kommer det snart att finns en skyffel och borste.

Fortsätt gärna att ta ett par tag med skyffeln/sopkvasten utanför din port/entré när snön kommer. Om vi hjälps åt att hålla snöfritt undviker vi att det blir en isbula som i värsta fall gör att någon halkar och slår sig.

Styrelsen vill även påminna alla om att ställa in och hänga upp cyklar i våra cykelrum inför vintern för att underlätta snöskottningen.

Styrelsen har nu tömt förråden och sannolikt kommer föreningen att åter öppna förrådet i hus 60 igen för att kunna förvara vinterleksaker och annan utrustning där. I mån av plats får bostadsrättshavarna förvara pulkor etc. i barnvagnsförråden om plats finns.

Tänk på att du som bostadsrättshavarna ansvarar för att din balkong/terrass hålls fri från snö.