Nytt år – full fart framåt – trots pandemi!

Vi i styrelsen har redan haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är redan startade.

Arbetet med att beställa kommande OVK-besiktningen senare i höst är påbörjad och arbetet med att byta ut viss utomhusbelysning har startats upp. Styrelsen har även startat planeringen för kommande ordinarie föreningsstämma i maj, och notera att motioner ska in senast den 1 mars enligt våra stadgar.

Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd gäller för hela landet – vissa med start den 21 december, och andra med start den 24 december. De skärpta råden har förlängts och gäller till och med den 7 februari.

Ny bestämmelse antagen gällande namnskyltar vid postlådorna och tidningshållarna

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att det ska se snyggt och propert ut i våra fastigheter. Detta gäller också namnskyltar på postfacken och tidningshållarna. Därför har styrelsen efter dialog med vår tekniske förvaltare Loudden beslutat om hur hanteringen av namnskyltar ska vara.

Namnskyltarna vid postfacken och tidningshållarna ska se likadana ut. Uppsättningen av namnskyltarna ska hanteras av Loudden, d.v.s. egengjorda skyltar får inte förekomma.

Medlemmar som vill addera namnskyltar t.ex. företag eller inneboende ska beställa detta hos Loudden (via Felanmälan). Dessa namnskyltar kommer sättas på insidan av postfacken väl synligt för brevbäraren. På detta sätt har vi en säker hantering av namnskyltar och dessutom ser det enhetligt ut vilket innebär att det kommer att se snyggt och propert ut i våra fastigheter.

De nya reglerna gällande namnskyltar gäller från och med den 13 januari 2021.

Ny belysning vid våra entréer

Ingen kan ha missat att installationen av den nya belysningen vid våra entréer nu är slutförd. Den nya belysningen är energieffektivare och hela området runt entréerna på både fram och baksidan är nu mycket bättre upplyst. Arbetet genomfördes som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.

Dags att komma in med motioner till årsstämman

I enlighet med föreningens stadgar 31 § ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Enligt våra stadgar ska motioner från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Vid varje föreningsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på stämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen via mejl alternativ lämna vid föreningens postlåda i hus 58.
Viktig information gällande motioner:

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med flera motioner.
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären.

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. senast den 1 mars 2021.

Aktivering av valberedningen

Valberedningen inleder nu arbetet med att ta fram förslag på styrelse för kommande år. Brf Nattsländan är en bra fungerande förening där mycket är välorganiserat. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning av våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder. Vi har t.ex. få tjejer/kvinnor i arbetet.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre;

  • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
  • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
  • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar kan lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se.
Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Gör en anmälan även utan någon erfarenhet om ni är intresserad.

Start av lokal Nattvandringsgrupp

Nu har det i samarbete med Trygg i Järvastaden startat upp en lokal Nattvandringsgrupp i Järvastaden.

För att vi ska få så stor genomslagskraft som möjlig söker vi nu efter frivilliga vuxna boende i Järvastaden som vill bidra med sin tid och engagemang genom att vara med och nattvandra på helgerna.

Tanken är att vi tillsammans genom nattvandring ska skapa en trygg och trevlig stadsdel för framförallt för våra ungdomar som vistas utomhus. Utöver en trevlig och hälsosam promenad tillsammans med andra vuxna i området är det ett gyllene tillfälle att lära känna varandra och att skapa nätverk med andra boende i Järvastaden.

Var och en bestämmer naturligtvis hur mycket tid man kan avvara under en kväll. Var med och bidra du också till en trygg och trevlig stadsdel för våra ungdomar att växa upp i genom att delta!

Vi kör igång med det första nattvandringstillfället fredagen den 8:e Januari 2021 och lördagen den 9:e Januari 2021.

Samling sker kl 20.30 vid hus 25, det gamla huset, mittemot Fridensborgsvägen 54 & 56 i Solna. Ingången är på baksidan av byggnaden.

Maximalt 8 personer kommer att få medverka varje gång.

Spar e-postadressen och föranmäl intresse att delta till nedanstående e-post.
jarvastadennattvandring@hotmail.com

Nattvandringsgruppen Järvastaden

En strategisk översyn av ekonomin i föreningen är genomförd

Föreningens budget för år 2021 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt.

Inget specifikt planerat underhåll kommer att genomföras under 2021 då husen och infrastrukturen enligt vår tekniske förvaltare är i gott skick. Endast uppkomna löpande reparationer kommer att genomföras.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2021 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Låga räntor, nya avtal och olika energibesparingar har inneburit att föreningen inte ha behövt genomföra någon höjning av årsavgifterna sedan 2012. Tvärtom har styrelsen de senaste åren sänkt årsavgifterna tillfälligt med cirka 8 procent på årsbasis.

Men den strategiska översynen av ekonomin innebär att årsavgiften behöver höjas med 2 procent från och med den 1 april 2021.

Detta innebär en höjning att ”månadsavgiften” på mellan cirka 60–100 kronor, beroende på din bostadsrätts årsavgift. Höjningen genomförs för att kunna täcka de löpande kostnader som föreningen har för till exempel ränta, städning, sophämtning, vatten, värme, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel mm.

Även med denna höjning kommer föreningen att fortsatt ha några av de lägsta årsavgifterna i Järvastaden.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är ca 1 470kr/månaden för 2021.  Notera att föreningen tar över garagen 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 50 %. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 % av avgiften), och sannolikt kommer avgifterna även att justeras neråt. Styrelsen återkommer 2021 med mer information om det.

Styrelsen försätter även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.

Brandsäkerhet och kom ihåg att blåsa ut ljusen

Visst är det mysigt med levande ljus. Tänd gärna ljus, men lämna dem inte obevakade och kom ihåg att släcka dem när du lämnar rummet.

December är månaden med flest bränder orsakade av levande ljus.

Det sitter en (till två) brandvarnare i alla våra lägenheter. Det är du själv som ska underhålla brandvarnaren och kontrollera att batteriet fungerar. Om din brandvarnare börjar pipa då och då utan anledning, betyder det att den ska kontrolleras.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att det finns en brandvarnare i lägenheten. Vid byggnationen av våra hus installerades en nyare modell (X10 – Optisk Brandvarnare – Deltronic) och den är försedd med ett 10 års batteri och det ska inte bytas. Då ska du bara rengöra brandvarnaren och testa att den fungerar med jämna mellanrum. Passa på att testa dina brandvarnare efter att du läst detta nyhetsbrev.