Bostadsrättshavarens rättigheter & skyldigheter

Rättigheter och skyldigheter i Brf Nattsländan

En bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen (SFS 1991:614) en nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Nyttjanderätten är bestående så länge bostadsrättsinnehavaren gör rätt för sig, det vill säga sköter sig, att bostadsrättshavaren och alla som bor eller vistats i lägenheten följer föreningens ordningsregler och betalar månadsavgiften i tid.

Bostadsrättshavarens rättigheter
Bostadsrättshavaren disponerar utan tidsbegränsning sin lägenhet med lägenhetsförråd. Bland övriga rättigheter är att överlåta, pantsätta, vidta ändringar och hyra ut lägenheten i andra hand efter godkännande från styrelsen.

Det här får bostadsrättshavare exempelvis göra utan styrelsens tillstånd:

 • Måla, tapetsera och lägg golv
 • Byt kylskåp, frys och spis
 • Renovera ytskikt i kök och badrum

Det här får bostadsrättshavare exempelvis inte göra utan styrelsens tillstånd:

 • Riva bärande väggar
 • Ändra befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten
 • Andra väsentliga förändringar

Bostadsrättshavarens skyldigheter
Bostadsrättshavaren får enbart använda lägenheten till det ändamål som har angivits i upplåtelseavtalet. Bostadsrättshavaren ansvarar för att de som vistas i lägenheten, se till att sundhet, ordning och skick inom och utanför huset iakttas.

Föreningens trivselregler ska följas.

En bostadsrättsinnehavare har skyldighet att sköta och underhålla sin lägenhet.

Underhållsansvaret för lägenheten innebär möjligheter att utrusta sin lägenhet efter eget tycke och smak och att man har rätt att göra förändringar. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar måste man ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar. Föreningen har ansvar för fastigheten och bostadsrättsinnehavarna har ansvar för lägenheterna.

Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten och lägenheterna och bostadsrättsinnehavarna måste vara medlem i denna förening. Som medlem och bostadsrättsinnehavare måste du ta hänsyn till föreningens trivselregler och lagar som reglerar boendeformen bostadsrätt.

Tillsyn och reparation
Bostadsrättsinnehavare har skyldighet att lämna företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten för tillsyn/besiktning eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Kan bostadsrättshavaren bli av med sin bostadsrätt mot sin vilja?

Bostadsrättshavaren kan faktiskt bli av med sin nyttjanderätt. Det gäller till exempel om bostadsrättshavaren:

 • Inte betalar sin avgift.
 • Utan samtycke eller tillstånd hyr eller lånar ut sin lägenhet i andra hand.
 • Orsakar upprepade störningar.
 • Genom vårdslöshet vållar skada genom ohyra och inte anmäler detta till föreningen.
 • Vanvårdar sin lägenhet.
 • Vägrar bostadsrättsföreningen tillträde till lägenhet, utan giltig ursäkt.
 • Använder sin lägenhet för brottslig näringsverksamhet.

Som bostadsrättsinnehavare har man ansvar för inre underhåll i sin bostadsrätt. Underhållsansvaret är delvis reglerat av bostadsrättslagen men först och främst av föreningens stadgar.

En av fördelarna med att bo i en bostadsrätt är att man själv kan påverka sin boendemiljö och en god stämning en förening är inget som uppkommer av sig själv utan beror ofta på att en eller flera personer har engagerat sig i föreningen för att det ska bli trevligt.

Om bostadsrättshavaren har en idé om något man vill påverka, hur ska bostadsrättshavaren gå tillväga då?

Rent formellt kan bostadsrättshavaren lämna in en motion till styrelsen inför årsmötet, då tas den upp och behandlas eller avslås. Det beror ju såklart på innehållet och möjligheterna. En avslagen motion kan alltid omarbetas för att den ska bli accepterad i en form som föreningen gillar.

Om det finns ett intresse för en motion så kan en arbetsgrupp tillsättas som kan utreda de praktiska frågorna för att genomföra en motion. Enkäter kan skickas ut till medlemmarna för att få en uppfattning om hur stort intresset är och hur mycket av den budget som finns som man kan lägga på en motion.