Föreningsstämma

Allmänt

Enligt föreningens stadgar (30§) ska ordinarie föreningsstämma hållas en gång om året före junis månads utgång. Ofta håller föreningen  ordinarie föreningsstämma i maj/juni månad i Jaktvillan. Se särskild kallelse via anslag och/eller elektroniskt nyhetsbrev.

Medlem som inte kan närvara personligen på föreningens stämma kan företrädas av ombud (fullmakt) enligt Brf Nattsländan stadgar 34§. Fullmakt kan laddas ner här.

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ och det tillfälle på året då medlemmarna kan granska bostadsrättsföreningens verksamhet.

Medlemmarna kan utöva sitt demokratiska inflytande genom att komma med förslag (motioner) om nya sätt att driva föreningen eller förslag om att ändra på sådant som medlemmarna anser vara felaktigt. Ju större engagemang medlemmarna boende visar i bostadsrättsföreningens angelägenheter, desto bättre blir gemenskapen och trivseln.

Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast tre veckor efter stämman. Kontakta styrelsen om du vill läsa.