Andrahandsuthyrning

Korttidsuthyrning (AirBnB) är inte tillåtet i Brf Nattsländan!
Se även information här.

Styrelsens samtycke krävs
För att hyra ut din lägenhet i andra hand behöver du styrelsens skriftliga samtycke i förväg. Använd följande blankett.

Lämna in din ansökan i god tid innan uthyrningsperioden ska börja.

För att andrahandsuthyrning ska kunna godkännas ska det finnas förslag på en namngiven hyresgäst. Generella samtycken utan namngiven hyresgäst ges inte. Vid byte av hyresgäst, under tidigare godkänd andrahandsuthyrning, skall styrelsen informeras om den nya namngivna hyresgästen.

Hyr du ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens skriftliga samtycke är det ett brott mot föreningens stadgar. Det kan leda till att din nyttjanderätt till bostadsrätten förverkas.

Om styrelsen inte ger sitt samtycke, kan du ansöka om att få hyresnämndens tillstånd till andrahandsuthyrningen (läs mer på Hyresnämndens hemsida)

Tidsbegränsning och andra villkor
Styrelsen ger tillstånd till andrahandsuthyrning för högst ett år.

  • Du ska ha ett ombud i Sverige som är behörig att företräda dig i alla ärenden beträffande bostadsrätten om du vistas utomlands.
  • Du ska hålla styrelsen fortlöpande underrättad om din egen och ditt ombuds adress.
  • Du ska informera hyresgästen om föreningens stadgar och gällande ordningsregler i föreningen.

Avgift för andrahandsuthyrning
Föreningen tar i enlighet med 6 § i stadgarna ut en avgift från dig som hyr ut din lägenhet i andra hand. Avgiften uppgår till 10 procent av prisbasbeloppet och tas ut månadsvis. Om lägenheten är upplåten endast en del av ett år, beräknas avgiften efter de kalendermånader som upplåtelse faktiskt pågår.

Ansvar under uthyrningsperioden
Du som bostadsrättshavare ansvarar för din bostad även under uthyrningstiden. Detta innebär att du ska se till att årsavgiften blir betald, att din hyresgäst inte missköter sig m.m.

Godtagbara skäl för andrahandsuthyrning
För att du ska ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand krävs att du har skäl. I bostadsrättslagen anges inte vad som utgör skäl. Dina skäl väger normalt lättare med tiden. Det betyder att ett skäl som åberopas för första gången kan finnas vara godtagbart, men att det nästa gång inte är tillräckligt. I förarbetena och hyresnämndernas avgöranden har ett antal skäl bedömts vara godtagbara. I det följande ges exempel på sådana skäl.

Ålder och sjukdom
Ett skäl som anses godtagbart är att bostadsrättsinnehavaren läggs in på sjukhus eller annat boende på grund av ålder eller sjukdom.

Tillfälligt arbete eller studier på annan ort
Tillfälligt arbete eller studier på annan ort kan utgöra godtagbara skäl. Orten bör ligga längre bort än det som kan anses utgöra normalt pendlingsavstånd, som huvudregel mer än ca 8–10 mil bort eller en restid som överstiger 1,5 timme enkel väg.

Längre utlandsvistelse
Även en längre utlandsvistelse kan vara ett godtagbart skäl. För att en utlandsvistelse ska anses som längre ska den i regel pågå i minst några månader.

Provsamboende
Att vilja provsambo i ett parförhållande utgör ofta ett skäl. Provboende kan ske i den enes bostad eller i en gemensamt anskaffad bostad.

Uthyrning till närstående
Att bereda barn eller andra närstående bostad kan vara ett godtagbart skäl, även om skälet i detta fall närmast hänför sig till hyresgästen.

Andra skäl
Utöver de situationer som nämns ovan kan det finnas ytterligare skäl för en bostadsrättshavare att upplåta sin lägenhet i andra hand. Exempel på godtagbara skäl är när bostadsrättshavaren anskaffat en bostadsrätt för att bosätta sig i efter pensionering, men behöver hyra ut den under en övergångstid. Ett annat skäl som kan anses godtagbart är kortvarig uthyrning i väntan på bättre marknadsförutsättningar för försäljning.

Icke godtagbara skäl för andrahandsuthyrning
Förvärv i spekulativt syfte med efterföljande andrahandsupplåtelse
Den som har förvärvat en bostadsrätt i spekulativt syfte utan avsikt att själv bosätta sig i lägenheten anses inte ha ett godtagbart skäl.

Enbart ekonomiska skäl
Andrahandsuthyrning enbart av ekonomiska skäl såsom upplåtelse under korta perioder i semestertider eller upplåtelse för att kunna betala av sin skuld för bostadsrätten anses inte vara godtagbara skäl (AirBnB, läs mer här). När bostadsrättshavaren under en längre period inte använt lägenheten är planer att t.ex. bo på en annan ort normalt inte heller relevanta som skäl för en upplåtelse i andra hand.

Befogad anledning att vägra samtycke
Även om du har ett godtagbart skäl, kan det finnas befogad anledning för styrelsen att inte ge sitt samtycke till upplåtelsen. Ett exempel är om den föreslagna hyresgästen är en person som är känd för att vara störande. Den föreslagna hyresgästen bör vara en skötsam person. Antalet andrahandsupplåtelser i föreningen kan påverka föreningsarbetet och möjligheten att finna lämpliga personer till styrelsen. Möjligheten att få personer att engagera sig i föreningsarbetet får särskild betydelse i mindre föreningar (vår förening är inte stor). Det kan därför uppstå svårigheter även om ett litet antal lägenheter upplåts i andra hand. Föreningens olägenheter kan därför väga tyngre i bedömningen av om det finns befogad anledning att motsätta sig en upplåtelse.

Hyra och andra hyresvillkor
Styrelsen har inget inflytande över de hyresvillkor som du och hyresgästen kommer överens om. Vad gäller hyresgästens besittningsskydd hänvisas till Hyresnämndens hemsida.

Se även våra stadgar 18§ om andrahandsuthyrning/andrahandsupplåtelse.