Full fart framåt!

Styrelsen har haft sitt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten är startade.

Styrelsens arbete med föreningens systematiska säkerhetsskyddsarbete försätter. Brytskydd kommer att installeras på flera dörrar i föreningen inom kort. Arbetet med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare.

Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya uppdaterade underhållsplanen kommer att gälla för åren 2025 till 2055, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund. Planeringen för kommande matavfallsinsamling, obligatorisk ventilationskontroll (OVK), cykelresning och städdag har också startats.

Styrelsen beslutade även på senaste mötet om ett nytt avtal med föreningens nuvarande tekniska förvaltare, Loudden. Det nya avtalet innebär bland annat att Loudden kommer utföra tätare ronderingar i fastigheten – varje vecka i stället för som tidigare var fjortonde dag.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra föreningen till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.

Valberedningen

Valberedningen kommer nu att inleda sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse för kommande år.

Brf Nattsländan är alltjämt en välfungerande och välorganiserad förening. Varje år försöker vi få in ett par nya i styrelsen, för att säkra att så många som möjligt får en chans att vara med och påverka vårt boende. Det är också viktigt med spridning i våra kunskaps- och erfarenhetsbakgrunder.

Argumenten för att anmäla ditt intresse är egentligen tre:

 • du kan påverka din boendemiljö och förvaltningen av ditt boendekapital
 • du gör din insats i ett arbete där alla på sikt bör delta
 • du spar pengar åt oss alla genom att vi inte behöver betala dyrt för en extern styrelse

Alla medlemmar är varmt välkomna att lämna en intresseanmälan till valberedningen@brfnattslandan.se

Tänk då på att informera om ni har en utbildning eller erfarenhet som kan tillföra styrelsen större kunskap. Detta är dock inte något krav.

Insamling av matavfall – vad händer just nu?

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beslutat att föreningen medges dispens från kravet att sortera ut bioavfall i form av biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall till och med den 31 december 2024.

Nu fortsätter arbetet med att hitta lösningar för insamling av matavfall. Styrelsen har haft konsultation och rådgivning med staden om olika lösningar. Styrelsen har startat arbetet med att ta in offerter. Styrelsen återkommer senare under året med mer information om hur arbetet går.

Årets första trygghetsmöte i Järvastaden genomfört

I slutet av januari samlades åter alla trygghetsambassadörer som representerar boende i områdets föreningar för årets första trygghetsmöte.

Syftet med trygghetsarbetet är att tillsammans verka för en ökad trygghet och genomföra olika förebyggande trygghetsåtgärder. Arbetet leds av projektledare Stefan Engdahl tillsammans med Ann-Sofie Ljungfelt.

Vid trygghetsmötet i januari redovisade initiativtagarna som startat gruppen ”Öppen drogscen, NEJ tack”. Syftet med detta initiativ är att motverka ett problem som är nära oss och kan påverka boende i Järvastaden. Kriminella rekryterar barn och tonåringar ibland på barnens väg till och från skolan men även vid andra tillfällen och genom andra aktiviteter.

På trygghetsmötet redovisade även Ruha Cerrato som driver Skapande verkstad i Järvastaden. Skapande verkstad vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 5 – 15 år och inom verksamheten finns också aktiviteter som syftar till att förebygga drogrelaterade problem. Verksamheten har även utökats med ett samarbete med ungdomstorget i Bagartorp.

Ansvariga för nattvandringsgrupperna berättade om kommande aktiviteter för just deras del av trygghetsarbetet.

Är du beredd om krisen kommer?

Solna stad har beredskap för att kunna hantera olika krissituationer som skulle kunna uppstå. Även du som medborgare kan med rätt beredskap hemma klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

En kris kan göra att samhället inte fungerar så som vi är vana vid. Det kan handla om att kommunikationer, el, vatten eller IT drabbas av stora störningar. Solna stads verksamheter jobbar löpande med att på olika sätt förebygga och säkerställa beredskap för olika typer av kriser.

Kommunstyrelsen har antagit en ny handlingsplan för krisberedskap som ska stärka stadens förmåga att hantera samhällsstörningar. Även krisledningsplanen har uppdaterats.

Staden har också tagit fram en nödvattenplan som beskriver hur Solnaborna ska förses med tillfälligt nödvatten, i händelse av en kris.

Preppa för en vecka!
Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

Gör en plan för hur du kan ordna med vatten, mat, kommunikation och värme i bostaden under sju dagar. Du kan behöva anpassa efter just ditt hushålls behov och förutsättningar. Finns det något annat du eller dina närstående behöver en vanlig vecka, till exempel mediciner?

När du är förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva. Du som vanligtvis behöver stöd i vardagen har rätt att få den hjälpen även i en kris, men det kan se annorlunda ut, eller dröja.

Checklista – bra att ha hemma
De här sakerna är bra att ha hemma vid en kris i samhället. Tänk också på vad ni kan dela på och vad ni kan låna av varandra.

 • Radio som går på batterier eller med vev/solceller.
 • Ficklampa och pannlampa med extra batterier.
 • Flaskor och dunkar med rent vatten.
 • Mat som inte behöver kyl eller frys.
 • Mat som kan ätas direkt eller tillagas utan vatten.
 • Stormkök och bränsle. Använd helst utomhus.
 • Sovsäckar, filtar och varma kläder.
 • Tändstickor, stearinljus, värmeljus.
 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen.
 • Alternativ värmekälla som drivs av fotogen, gasol, diesel eller ved.
 • Husapotek som första hjälpen-kit, sårvård och viktiga mediciner.
 • Hygienartiklar som våtservetter, handsprit, blöjor och mensskydd.
 • Extra batterier, laddade powerbanks.
 • Kontanter, om betalkort slutar fungera.
 • Lista på papper med telefonnummer till familj, anhöriga, grannar, sjukhus, kommun, räddningstjänst, elleverantör.

Läs mer om hemberedskap på msb:s webbplats.

Så kan du prata med barn om läget i världen
På Lilla krisinfo hittar du svar på vanliga frågor om allvarliga händelser som påverkar oss i Sverige. Det kan till exempel vara en översvämning, ett stort strömavbrott, ett krig eller en sjukdom. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom sidan, som vänder sig till barn och unga.

Besök webbplatsen Lilla Krisinfo.

Föreningens budget 2024 är beslutad

Styrelsen är nu klar med budgeten för nästa år och har enhälligt fastställt budgeten för 2024. Vi strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en viss stabilisering av taxebundna kostnader och elpriser. Dessutom har Riksbanken just nu paus gällande höjning av styrräntan men flaggar att en till höjning kan komma, beroende på hur inflationen utvecklar sig framöver.

I och med att föreningen behåller elprisstödet så har styrelsen beslutat att inte höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Däremot höjs och sänks andra debiteringar, vilket tidigare är informerat.

Styrelsen kommer att noga följa omvärldsutvecklingen det första kvartalet 2024 och har, vid behov, god beredskap att ytterligare justera årsavgifterna under 2024 om behov skulle uppstå.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.

Garageportarna

Styrelsen har noterat att portarna till garagen ibland inte fungerar. Detta har föranlett att jouren från vår tekniska förvaltare ryckt ut i onödan och därtill medfört onödiga merkostnader.

Detta beror ibland på att porten inte riktigt kan stänga, exempelvis på grund av is/snö eller på att dörren, i själva garageporten, inte är ordentligt stängd. Skotta eller borsta gärna bort grus/snö eller is och kontrollera att dörren i själva garageporten är ordentligt stängd så att garageportarna går att stänga.

Alla fordonsägare med parkeringsplats i garagen måste även hjälpa till att kontrollera att garageportarna stängs ordentligt.

Ny skyltning vid infarten till garaget Järva Skjutbaneväg 58

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar om den nya skyltningen som Solna stad har satt upp vid infarten till garaget Järva Skjutbaneväg 58. Den nya skyltningen är till för att underlätta för stadens underentreprenör som tömmer föreningens underjordiska sopbehållare samt att ingen står parkerad och blockerar infarten till garaget hus 56 – 58.

Den nya skyltningen innebär att det är ”Förbud mot att stanna och parkera fordon”. Området är sedan tidigare även markerat med gul heldragen linje vilket också innebär ”Förbud mot att stanna och parkera.”

Budgetarbetet för 2024 – ingen höjning av årsavgifterna och garageavgifterna

Styrelsen har påbörjat arbetet med budgeten för 2024. Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån. Föreningen har ansökt och fått beviljat ett elprisstöd.

Styrelsen följer fortsatt principen att föreningens årsavgifter och andra intäkter ska täcka samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden.

I och med att föreningen behåller elprisstödet så har styrelsen beslutat om den glädjande nyheten att INTE höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Däremot höjs och sänks andra debiteringar.

Höjning av debiteringen för TV och bredband
Som styrelsen tidigare informerat om måste en prishöjning genomföras från den 1 januari 2024. Styrelsen beslutade på senaste mötet att höja från dagens 210 kr/mån till 259 kr/månad.

Sänkning av elprisdebiteringen
Styrelsen genomför en kontinuerlig analys av elprisdebiteringen och följer elprisutvecklingen noggrant. Sedan sommaren har Sverige allt lägre elpriser och troligen kommer framtida elpriser att vara lägre jämfört med förra vintern.

Styrelsen beslutade på senaste mötet att från den 1 november 2023 så sänks elprisdebiteringen från 2,40 kronor/kwh (ex. moms) till 1,70 kronor/kwh (ex. moms). Från januari 2024 införs även månatliga snittavgifter av elprisdebiteringen för månaden innan.

Följande avgifter har föreningen i januari 2024:

Årsavgift lägenhet: 543 kr/kvm (medelvärde) oförändrad
Hyra garageplats: 890 kr/mån oförändrad
Bredband: 259 kr/mån höjning
Varmvatten: 52,06 kr/kbm oförändrad
El: Snittavgift av månaden innan
Pantsättningsavgift: 573 kr (1 % pbb) höjning
Överlåtelseavgift: 1 433kr (2,5 % pbb) höjning
Andrahandsupplåtelseavgift: 478 kr/mån (1/12*10% pbb) höjning
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kr (2023: 52 500 kr).