Byte av portkoderna till våra trapphus den 2 november

Styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen fortsätter.

Den 2 november byter föreningen koderna till våra trapphus. Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00 – 21:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering av vilken kod som gäller för ditt trapphus har genomförts till samtliga under veckan från vår tekniska förvaltare, Loudden, som hanterar bytet av koden.

Tömning av föreningens gemensamma förråd

Styrelsen har beslutat att alla gemensamma förråd ska tömmas på föremål. Därmed avvecklas det stora förrådet vänster om tvättstugan i nummer 60, för de som hitintills haft tillstånd att ha olika föremål i det förrådet.

Detsamma gäller alla små förråd direkt till höger om dörren mot baksidan.

Styrelsen uppmanar alla som har föremål i dessa förråd att avlägsna/ta hand om era föremål innan den 1 november.

Alla föremål som är kvar kommer att tas bort den 2 november och förvaras i låst utrymme i 3 månader och därefter avyttras.

Vidare frågor om detta kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se

Underhållsspolning (stamspolning) den 8 – 11 november

Den 8 – 11 november kommer GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB att utföra underhållsspolning av föreningens avloppsrör samt stammar.

Det är mycket viktigt att ni ger GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB tillträde till lägenheten så att de kan utföra arbetet, då detta är ett led i våra förebyggande insatser för att eliminera stopp och därmed sänka våra driftskostnader ytterligare, samt inte minst göra livet enklare och mindre problematiskt.

Varje lägenhet kommer att aviseras av GG Högtryckstjänst & Rörinspektion AB med exaktare tid då tillträde till lägenheten krävs för att utföra arbetet. Anslag sätt även upp i trapphusen.

Det viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) 17 – 18 november

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) kommer att genomföras den 17 – 18 november av Saltsjö-Boo Verket med besiktningsman Jimmy Östling.

I vår förening ska den genomföras var tredje år. Senaste OVK genomfördes var under hösten 2018.

Det viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

För att kunna genomföra mätningarna och nödvändiga kontroller måste besiktningsman Jimmy Östling få tillträde till samtliga lägenheter i enlighet med tidplanen nedan.

Kontroll och mätningar kommer att genomföras mellan kl 08:00-17:00 enligt schema nedan:

Onsdag den 17 november: Järva Skjutbaneväg 56-58, kl 08:00-17:00. Börjar överst i porten i nr 56. Därefter blir det överst i port 58.

Torsdag den 18 november: Järva Skjutbaneväg 60-62, kl 08:00-17:00. Börjar överst i porten i nr 60. Därefter blir det överst i port 62.

Tidpunkt för viss lägenhet inom angivna tidsintervall går tyvärr ej att förutsäga men inom ett trapphus sker besiktningen uppifrån och nedåt och antaget riktvärde är ca 15 min/lägenhet.

OBSERVERA, om återbesök måste ske på grund av att tillträde till lägenhet ej givits på aviserad och planerad tid kommer tilläggskostnaden för detta att faktureras medlemmen själv. Kostnaden som faktureras är 1000 kr inkl. moms per lägenhet och återbesök.

OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt
plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se

Höstens städdag inställd

Styrelsen beslutade på senaste mötet att ställa in höstens städdag i oktober. Detta på grund av den korta förberedelsetiden innan och att styrelsen arbetar med en hel del andra prioriteringar just nu, se nedan.

Vi hoppas alla har förståelse över beslutet.

Det finns fler anledningar att vara med på föreningens städdagar, en är att du får träffa och lär känna/känna igen vilka som bor i vår förening vilket skapar gemenskap och trygghet.

Ambitionen är att arrangera en städdag till våren.

Det blir ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen, och delar av styrelsen.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) senare i år

Föreningen kommer att genomföra en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) senare i år tillsammans med en godkänd besiktningsfirma.

I vår förening ska den genomföras var tredje år. Senaste OVK genomfördes var under hösten 2018.

Varje lägenhet kommer att aviseras av tekniske förvaltare Loudden med datum och tid då tillträde till lägenheten krävs för att utföra kontrollen, så fort nu detta är bestämt.

Det är viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se

Underhållsspolning (stamspolning) senare i år

Styrelsen har noterat att det gurglar eller bubblar i diskhon vilket är ett tecken på att en stamspolning kan behövas. Det gurglande eller bubblande ljudet kommer nämligen från ett stopp någonstans i stammen. Det stoppet kan föreningen enkelt lösa upp med hjälp av en stamspolning.

Styrelsen beslutade på senaste mötet att utföra underhållsspolning av föreningens avloppsrör samt stammar senare i år tillsammans med en godkänd utförare. Det är mycket viktigt att ni ger utföraren och Loudden tillträde till lägenheten så att de kan utföra arbetet, då detta är ett led i våra förebyggande insatser för att eliminera stopp och därmed sänka våra driftskostnader ytterligare, samt inte minst göra livet enklare och mindre problematiskt.

Varje lägenhet kommer att aviseras av Loudden med datum och tid då tillträde till lägenheten krävs för att utföra arbetet, så fort nu detta är bestämt.

Det är viktigt att ni ställer låset i er ytterdörr i s.k. service-läge (tio-i-tolv, se hemsidan på hur ni gör).

Har du några frågor är du välkommen att kontakta styrelsen på: info@brfnattslandan.se

Föreningens ekonomi är fortsatt god

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2022 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Det är för tidigt att prognostisera om föreningen kommer att justera årsavgifterna för 2022. Analys, tillsammans med vår ekonomiska förvaltare, pågår.

Styrelsen beslutade på det senaste mötet att låsa räntan på två rörliga krediter i samband med villkorsändringen under oktober 2021.

Beslutet innebär att vi har samtliga krediter på fast ränta med villkorsändringar 2022, 2023, 2024 och 2025. Genomsnittsräntan för våra krediter blir efter beslutet cirka 1,1 procent jämfört med föreningens ekonomiska plan som anger cirka 4,40 procent.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med två procent enligt avtal för 2022. Det betyder att månadsavgiften för garageplats blir ca 1 500 kr/månaden för 2022.

Notera att föreningen tar över garagen den 1 juli 2022 (som för närvarande är 100 procent uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med andra halvåret 2022 då beläggningsgraden är cirka 55 procent. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 procent av avgiften), och troligen kommer avgifterna även att justeras neråt.

Styrelsen återkommer våren 2022 med mer information om det.

Installation av ny ytterbelysning på våra fasader

Styrelsen håller på att ta in offerter för installation av ny fasadbelysning på framsidan. Flera ljuskällor har tyvärr slocknat och nu tar styrelsen ett helhetsgrepp om vår fasadbelysning och byter även ut vissa armaturer.

Den nya belysningen kommer att vara energieffektivare och hela området runt fasaderna kommer att bli mycket bättre upplyst. Arbetet genomförs som en del av styrelsens systematiska säkerhetsarbete av föreningen.

Felaktiga avgiftsavier för oktober 2021

Vår ekonomiska förvaltare låter meddela att de tyvärr har skapat avgiftsavier för sista kvartalet 2021 innan SBC har registrerat in underlaget för el och vatten, vilket skulle justerats på avin för oktober, gällande  faktisk förbrukning av el och varmvatten för tredje kvartalet.

SBC kommer åtgärda detta snarast genom att makulera de utskickade avierna för oktober och skicka ut nya inom kort. .

SBC ber om ursäkt över eventuella besvär detta har föranlett för medlemmarna.