Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 28 maj 2024 genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2023.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition med tillägg*. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en ledamot.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor, omval.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt den 2 juni enligt följande:

Stephanie Gilot, ordförande, hus 62, nyval

Richard Stenros, vice ordförande, hus 60, omval

Sanna Johansson, sekreterare, hus 62, nyval

Joakim Ölund, ekonomiansvarig, hus 62, nyval

Katja Selin, Ledamot, hus 58, omval

Viktor Gyllbäck, sluppleant, hus 62, omval

Max Johansson, suppleant, hus 58, omval

Kristian Funk, suppleant, hus 58, nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av juni.

Protokollet från stämman är klar och justerad.

* Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens disposition enligt resultatdispositionen på s. 6 i årsredovisningen 2023 med tillägg om en extra reservering till underhållsfonden på 647 880 kr och i ny räkning överföra – 15 543 827 kr.

Ett stort TACK – till alla er som deltog på städdagen!

Den 21 april genomfördes vår traditionella vårstädning med cirka 35 medlemmar närvarande.

Nu är våra trapphus på entréplan, hissar, cykelrum och barnvagnsrum städade och fina. Därmed bidrog alla som var med till att hålla föreningens kostnader nere. Styrelsen svarade även på frågor från medlemmarna innan städningen.

Här kommer ett längre nyhetsbrev om vad som händer i föreningen och i området.

Insamling av matavfall

Arbetet med en lösning för att kunna samla in matavfall i föreningen har tagit ett stort steg framåt.

På senaste styrelsemötet beslutades vilken leverantör som får i uppgift att planera och installera en sådan lösning. Det är företaget SAN SAC AB. De får i uppgift att i första fasen hantera bygglov gentemot Solna stad för att därefter, i andra fasen, installera en underjordisk behållare vid befintlig underjordiska behållare för restavfall vid hus 58.

Det innebär att föreningen inom kort kommer att uppfylla kravet om insamling av matavfall och därmed kommer alla i föreningen att bidra till lägre kostnader för avfallshanteringen och ett hållbarare samhälle.

Styrelsen återkommer med mer information innan sommaren.

Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Händelser i området eller inom föreningen ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Med appen Coyards, vilket är föreningens digitala grannsamverkan, kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Gruppen heter ”BRF nattsländan” och administreras för närvarande av vår vice ordförande.

Coyards skapar förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Sedan en vecka tillbaka finns en ny version av Coyards. Den nya versionen finns nu ute i App Store och Google Play.

JM påbörjar arbetet med Järvastadens nästa kvarter

JM vill informera att de kommer påbörja produktion under vecka 20, 2024 av deras nästa kvarter med två bostadsrättsföreningar, Kungsliljan och Kattfoten.

JMs nya kvarter kommer ligga längs Järva skjutbaneväg, intill JMs kvarter Strand- och Ängsviolen som är under uppbyggnad. Produktionen kommer pågå från maj 2024 till våren 2027.

JM kommer att starta med markarbeten som består av schakt- och spontarbeten, sprängning för berg och pålning. Innan dessa markarbeten påbörjas utförs en förbesiktning av närliggande fastigheter. Efter avslutade markarbeten utförs en efterbesiktning. Markarbetena planeras pågå året ut (2024).

Höjning av årsavgift och garageplats från 1 juli

Styrelsen har genomfört en analys vad fortsatta olika kostnadsökningar som exempelvis höjda taxebundna kostnader men framför allt framtida högre räntekostnader innebär för ekonomin i föreningen.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med sju procent från den 1 juli 2024.

Analysen visar dessutom om att föreningen kommer att behöva årsavgiften i framtiden.

Detta är den tredje höjningen i föreningens historia sedan föreningen bildades 2010. Den första höjningen var 2021 med två procent, den andra höjningen, januari 2023, med fem procent.

Föreningens ekonomi ligger alltigenom i linje med föreningens ekonomiska plan som fastställdes 2011 (finns på hemsidan). Enligt den skulle årsavgifterna höjas med två procent varje år.

Bostadsrättsföreningarna i Sverige har i genomsnitt höjt sina avgifter med 11 procent mellan december 2023 och januari 2024. Året innan, vid årsskiftet 2022/2023, steg avgifterna med 10 procent. Det framgår av en ny analys utförd av Nabo, som granskat meddelanden från 2200 bostadsrättsföreningar.

Undvik vattenskador

I föreningen har styrelsen under den senaste åren haft flera fall av vattenskador under kylskåp och diskmaskin.

Styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att vara vaksamma på vattenläckage. Rengör regelbundet kylskåpets dräneringshål, kontrollera droppskyddet under diskmaskinen och var vaksamma på alla vitvaror, de som installerades när huset byggdes kan nu börja bli till åren.

Information om att förebygga vattenskador finns på flera försäkringsbolags hemsidor.

Kontakta alltid styrelsen vid skador i lägenheten. På hemsidan finns information om försäkringar.

Grillning

Grillsäsongen är här!

Grillning är tillåtet men hänsyn skall visas. Vid stämman i maj 2012 beslutades att föreningen godkänner grillning med gasolgrill och elgrill på balkong/terrass/uteplats.

Gasolflaskor får ej förvaras i lägenhetsförråden eller i lägenheten. Kolgrillar får inte användas på balkonger/terrasser och uteplatser.

Information från lokalpolisområde Solna

Polisen i Solna har fått information att en person som via hembesök hos framför allt äldre utger sig för att vara från Solna stad eller någon fastighetsförvaltare.

Tillvägagångssätt är att kontaktförsöken sker under förevändningen att personen ska kontrollera ventilation/element/fläkt. Ibland har personen hastigt visat ett papper som ”bevis” för att denne kommer från Solna stad eller en fastighetsförvaltare. Vidare ”pratar” personen i telefon hela tiden för att denne inte ska kunna bli ifrågasatt och rotar snabbt igenom bostaden så att den utsatte inte ska hinna med. Signalement kan vara olika typer av glasögon, kepsar, mössor och kläder som personen skiftar mellan.

Iakttag särskild vaksamhet, personen är inte från Solna stad eller Loudden (föreningens tekniske förvaltare).

Kontakta polisen vid misstanke om brott.