Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna. Mycket händer i vår omvärld och inom föreningen.

Snart är hösten här med förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och har rivstartat sitt arbete. Styrelsen har även deltagit i det återkommande trygghetsmöten som Järvastaden AB anordnar varje kvartal. Vi återkommer i nästa nyhetsbrev om det.

Styrelsen har nu efter sommaren startat en genomgång av olika avtal, föreningens underhållsplan, planering för budgetarbete 2024 och granskning av olika rutiner för att eventuellt uppdatera trivselregler eller information på föreningens hemsida.

Föreningens ekonomi är fortsatt god men utmanas av omvärldsutvecklingen

Styrelsen kommer att fastställa budgeten för 2024 i december. Föreningens ekonomi är fortsatt god och i balans. Föreningen har ansökt och fått beviljat ett elprisstöd. Stödet baseras på elförbrukningen under oktober 2021 till september 2022. Analys pågår inom styrelsen om och hur stödet ska användas. Styrelsen återkommer om det.

Som styrelsen tidigare meddelat är föreningens ekonomi starkt påverkat av bland annat högre taxebundna kostnader, inflation och räntor.

Det kommer sannolikt innebära att avgifterna kommer att behöva höjas för 2024. Vad som redan är klart är en beslutsavsikt om att höja avgifterna för bredbandet och TV. Den avgiften har varit oförändrad sedan föreningen bildades 2012.

Planering för cykelrensning i cykelrummen

Styrelsen vill påminna om att våra cykelrum enbart är till för cyklar. Känner ni på er att ni har något annat föremål i dessa förråd, vänligen avlägsna de föremålen från cykelrummen.

Styrelsen planerar att utföra en större rensning och en eventuell ombyggnad av våra fyra cykelrum senare i år. Mer detaljerad information om resningen av cykelrummen kommer att ges ut i god tid. Passa på att rensa ut era föremål men även cyklar som ni kanske inte längre använder innan styrelsen gör det.

Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 31 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2022.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en suppleant.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt samma kväll den 31 maj enligt följande:

Ordförande: Kristian Funk (58), omval
Vice ordförande: Richard Stenros (60), omval
Ekonomi/kassör: Karl Norling (62), nyval
Sekreterare: Stephanie Gilot (62), nyval
Ledamot: Katja Selin (58), omval

Suppleant: Daniel Sundqvist (58), omval
Suppleant: Ronny Möller (60), omval
Suppleant: Max Johansson (58), nyval
Suppleant: Viktor Gyllbäck (62), nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i mitten av juni.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Sanna Johansson för hennes betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Nya armaturer gör föreningen redo för ny EU-lagstiftning

Nu fortsätter vårt belysningsprojekt i föreningen vars syfte är att både förbättra och energieffektivisera ljuspunkterna. All belysning utomhus är sedan tidigare klar, och var en del i styrelsens systematiska säkerhetsarbete inom föreningen.

Bytet av armaturer i alla allmänna utrymmen inomhus gör även att föreningen står redo inför ny EU-lagstiftning som träder i kraft senare under 2023. Under året fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativ.

Inom kort har föreningen en belysning som är bättre för miljön, känns säkrare och är billigare i drift. Arbetet utförs av Imperio el AB.

Ommålning och ny belysning i garagen

Garagemålningen som genomförts av STIL Måleri AB är klar. Nu har vi fina ommålade garage. Detta underhållsarbete skulle ha utförts 2026 men tack vare vår goda ekonomi har detta arbete tidigarelagts med tre år.

Belysningen har samtidigt bytts ut i garagen av Imperio el AB. Nu har vi bättre och energieffektivare belysning i garagen.

Fortsatt god ekonomin i föreningen trots omvärldsutvecklingen

En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.

Vid senaste styrelsemötet beslutades att föreningen amorterar 500 000 kronor i år på våra gemensamma krediter.

Kolla Ditt bredband

Den 1 april uppgraderade föreningen sitt bredband med Telenor. Bredbandskollen är ett enkelt sätt för dig att mäta din internethastighet och få hjälp att förbättra den.

Värdering – är din uppkoppling godkänd, bra eller dålig?
När du använder Bredbandskollen får du förutom mätvärdet också en bedömning om din uppkoppling är bra, godkänd eller dålig i förhållande till det leverantören utlovat.

För att ett resultat ska bli godkänt ska det ligga över den lägre gräns som anges i abonnemanget. Ett bra resultat ligger kring 80-85 % av abonnemangets maximala gräns.

Kolla ditt bredband på denna länk.

Ett stort TACK

– till alla er som kom på extra föreningsstämman!
Den 29 mars genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 13 medlemmar närvarande. Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog sitt förslag enligt utskickad kallelse med agenda och förslag till beslut.
  • På extrastämman beslutades enhälligt att, med ändring av stämmobeslut den 17 augusti 2022, välja Ingela Andersson (vid LR Revision och Redovisning) personligen som föreningens revisor samt Matz Ekman (auktoriserad revisor) som revisorssuppleant.
– till alla er som kom på ”vårstädningen”!
Den 29 mars genomfördes en ”vårstädning” med cirka 15 medlemmar närvarande. Nu är våra trapphus på entréplan, hissar, cykelrum och barnvagnsrum städade och fina. Därmed bidrog alla som var med till att hålla föreningens kostnader nere. Styrelsen svarade även på frågor från medlemmarna innan städningen.

– till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port!
Så trevligt och till nytta för alla som bor i och besöker vår förening.
Styrelsen hoppas att det kommer fler engagerade medlemmar till föreningsstämman i maj och höststädningen efter sommaren. Ett utmärkt tillfälle att få träffa och få ansikten på de som bor i vår fina förening samt byta ett par ord med styrelsen.

Avgiftshöjning för varmvatten

Vid styrelsemötet i januari 2023 beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade. Det innebär att varmvattenavgiften är 68,33 kr/kbm.