Korttidsuthyrning (Airbnb) är inte tillåtet

Hyresnämnden säger nej till korttidsuthyrning

Det är inte tillåtet att korttidsuthyra bostadsrätten via webbplatsen Airbnb. Anledningen är att detta liknas vid en hotellverksamhet av kommersiell natur, vilket inte ligger i linje med de intentioner lagstiftarna har haft med de nya reglerna för andrahandsuthyrning.

I ett rättsfall säger Hyresnämnden nej till korttidsuthyrning via webbplatsen Airbnb.

Rättsfallet handlar om en bostadsrättshavare som sålt sin lägenhet och flyttat ut från denna innan den nya köparen tillträdde. Styrelsen i föreningen upptäckte att medlemmen hyrde ut lägenheten via Airbnb utan styrelsens tillstånd. Medlemmen inkom då med en ansökan om uthyrning och namngav en rad personer som vardera skulle bo i lägenheten under några dagar. Men styrelsen avslog ansökan.

När en styrelse avslår en ansökan om andrahandsuthyrning kan en medlem ta ärendet till Hyresnämnden som då kan lämna tillstånd för andrahandsuthyrning, vilket medlemmen gjorde. Men även Hyresnämnden avslog medlemmens ansökan.

Hyresnämnden resonerar kring den nya lagstiftning som tillkommit vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt. I förarbetet resonerar lagstiftaren kring att det är bostadsbrist i landet och att människor har svårt att flytta till annan ort för att studera eller arbeta. En bostadsrättshavare ska ha stor frihet att hyra ut i andra hand under en tid då medlemmen bor någon annanstans. Och i förarbetet framgår det även att det inte är ett godtagbart skäl att hyra ut om bostadsrättshavaren enbart vill ”tillgodogöra sig hyra för lägenheten”.