Måste jag fråga om lov?

Som bostadsrättshavare har du stor rätt att göra om din lägenhet, även om du faktiskt inte äger din bostad utan bara har nyttjanderätt.

Faktum är att du enligt lag är skyldig att hålla bostaden i gott skick. Du avgör själv när det är dags att måla om, byta spis, lägga nytt golv, måla och tapetsera eller på andra sätt fräscha upp lägenheten.

Föreningens regler vid renovering av badrum

Planerar du/ni att renovera ert badrum?

Då gäller föreningens regler och riktlinjer enligt följande:

  • Certifierade rörmokare och elektriker ska användas.
  • Den hantverkare/firma som anlitas måste inneha följande certifikat, och en kopia ska även skickas in till styrelsen innan renovering påbörjas:

1. giltigt våtrumscertifikat

2. giltig PER-auktorisering*

*PER-auktorisering innebär att aktuell firma som anlitas är medlemmar i PER (=Plattsättnings Entreprenörers Riksförening).

Ser mer info om PER via denna länk Plattsättnings Entreprenörers Riksförening

Medlemmen bestämmer mycket själv när det gäller ytskikt, utrustning och material i sin lägenhet och kan till exempel välja vilken typ av golv eller köksinredning denne vill ha. Men det finns förändringar som kräver styrelsens tillstånd.

Ändringar som kräver tillstånd

De ändringar i bostadsrättslagen som börjar gäller den 1 januari 2023 har förtydligat vilka förändringar som kräver tillstånd och också gjort listan längre. De är numera:

  • ingrepp i en bärande konstruktion,
  • installation eller ändring av ledningar för avlopp, värme, vatten eller gas,
  • installation eller ändring av anordning för ventilation,
  • installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet
  • någon annan väsentlig förändring av lägenheten

Vad det innebär och varför tillstånd krävs

Bland annat innebär det att en bostadsrättshavare alltså inte kan ta upp en dörr i en bärande vägg utan att först fråga styrelsen. Medlemmen får inte heller flytta kök eller badrum eftersom sådana ändringar förutsätter ändrade ledningsdragningar. Även en så begränsad förändring som borttagande av ett element med vattenburen värme kräver tillstånd då det innebär påverkan på ledning för värme. Och att installera eller ändra en eldstad eller rökkanal kräver även det styrelsens tillstånd.

En styrelse får neka tillstånd till en åtgärd endast om den är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen som det står i lagen. Ett tillstånd kan dock villkoras.

Vissa ingrepp kräver dessutom bygglov exempelvis ingrepp i bärande konstruktion.

För inglasning och förändring av balkonger se avsnittet ”Balkonger, terrasser, uteplatser, solskydd, balkongskydd, infravärme, markiser & inglasning”

Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret som informerar om vad ansökan ska innehålla. För inglasning av vissa balkonger kan bygglov redan finnas, fråga styrelsen först.

Enligt bostadsrättslagen får inte styrelsen neka dig tillstånd om inte ”åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen”. Mycket är således  tillåtet om det bara utföres på rätt sätt. Arbetet skall vara fackmässigt utfört. Detta kräver som regel en fackman.

Begreppet fackmässigt innebär att om du utför arbetet själv så måste du följa de branschregler som finns exempelvis vid våtrumsrenovering, om du inte följer dessa anvisningar anses inte åtgärden som fackmässig. Åtgärden skall således vara korrekt utförd. Vid en skada kan försäkringsersättning helt utebli om du inte följt meddelade anvisningar eller om åtgärderna inte varit fackmässigt eller bristfälligt utförda.

Så måste ansökan gå till

En ansökan om tillstånd till åtgärder bör ske skriftligt till styrelsen.

Det är bostadsrättshavaren som ansvarar för att styrelsen får ett så bra underlag som möjligt, exempelvis ritningar och bygglov. Detta för att kunna göra en bedömning om tillstånd ska lämnas eller inte. Utan ett sådant underlag kan ansökan utan vidare avslås eftersom bedömningen inte är möjlig.

Om medlemmen är missnöjd med styrelsens beslut kan han eller hon begära att hyresnämnden prövar frågan. Nämndens beslut i en sådan fråga kan överklagas till Svea hovrätt.

Ett bra råd är att fråga styrelsen först, om du känner osäkerhet, så slipper du problem i efterhand.

Använd den här ansökan-om-tillstånd-ombyggnad-bostadsrätt och skicka in den till styrelsen (postfacket i hus 58) för vidare behandling av styrelsen.

Blanketten är reviderad 2023-01-01 efter att nya lagändringar började gälla.

Allvarligt att göra ändringar utan tillstånd

Att utföra åtgärder utan tillstånd är grund för förverkande, som det heter i lagen, vilket innebär att styrelsen ytterst kan säga upp medlemmen som då tvingas flytta från sin lägenhet.