Värme, varmvatten, ventilation & el

Energideklaration
Myndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra.

Se även sidan om Energideklaration.

Automatisk insamling av el- och vattenförbrukning – Min förbrukning

Föreningen har ett system för automatisk insamling av el- och vattenförbrukning så kallad Individuell mätning och debitering (IMD).

Vår föreningen har IMD sedan föreningen bildades 2012.

El och varmvatten debiteras efter faktisk förbrukning för föregående månad.

Om du är intresserad kan du se dina egna förbrukningar på Internet.

Då går du till denna sida och loggar in med information du tidigare fått.

Du bör lägga in din e-postadress första gången du loggar in om du senare skulle glömma din inloggning. Detta gör du genom att klicka på Inställningar på startsidan som kommer upp efter din första inloggning.

Vid eventuella problem med inloggning eller visning av mätvärden eller skapa inlogg kontakta styrelsen på info@brfnattslandan.se

Genom att klicka på ett mätslag väljer du vilket du vill se, tex el eller varmvatten. Vilka mätslag som finns beror på vilka mätare det finns för din lägenhet. Under diagrammet kan du se den senast avlästa mätarställning för aktuell mätare.

Jämförelse din prognostiserade förbrukning för innevarande månad med din medelförbrukning för de sista sex månaderna. Med prognostiserad förbrukning menas den förbrukning det kommer bli för hela månaden om du fortsätter förbruka lika mycket varje dag som du hittills gjort. Under diagrammet kan du se dina aktuella värden, klickar du på symbolen kan du även se prognos och medelförbrukning grafiskt. Observera att funktionen inte fungerar förrän mätning skett minst en hel kalendermånad.

Du kan tävla med dina grannar om din fastighetsägare har definierat upp det hus ni bor i. Ju lägre förbrukning du har för valt mätslag i jämförelse med dina grannar desto närmare kommer du förstaplatsen. Klickar du på symbolen kan du även se din förbrukning jämfört med dina grannars. Om ert hus inte är konfigurerat i systemet visas endast –/–.

I diagrammet ser du staplar som motsvarar din förbrukning för valt mätslag. Du väljer väljer tidsintervall (dygn, månad eller år) och tidpunkt under diagrammet, du kan gå framåt och bakåt i tiden med höger/vänster pil. Du kan klicka på en års- eller månads-stapel för att se mer detaljerad information. När du visar månads-förbrukningar kan du se en jämförelse med föregående år. Mörk stapel visar innevarande år, ljus stapel föregående. Finns det en linje genom diagrammet motsvarar den medelförbrukningen för samtliga lägenheter i huset du bor i, du kan alltså se hur du ligger till i förhållande till andra.

Du kan ändra dina uppgifter, tex inloggningsinformation och logga ut under menyn uppe till höger på sidan under inställningar.

Värme
Föreningens hus är anslutet till ett fjärrvärmenät. Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer. Dessutom är samtliga lägenheter utrustade med komfortgolvvärme i badrum.

Individuell varmvattenmätning
Huset har mätare installerade till varje lägenhet för att mäta varmvattenförbrukningen. Varmvattnet debiteras respektive bostadsrättshavare relaterat till uppmätt förbrukning.

Systemet är ett trådlöst system som samlar in mätdata från respektive lägenhet utan manuell avläsning. Mätdatat samlas ihop centralt och debiteringen sker efter faktisk förbrukning i efterskott hos vår ekonomiska förvaltare via avierna för månadsavgifterna.

Ventilation
Föreningen har ett modernt från- och tilluftssystem med värmeåtervinning – ett FTX-system – installerat i alla hus. FTX står för Frånluft, Tilluft, Värmeväxling.

Systemet är mekaniskt och fungerar så att all frånluft leds till en värmeväxlare som tar vara på värmen och värmer upp den inkommande luften. Tilluften kommer att bli varmare än den togs direkt från uteluften – generellt skiljer det bara några grader. Verkningsgraden är ca 80%. Den största fördelen med FTX är att inomhusklimatet blir jämnare och luftkvaliteten kan kontrolleras.

Precis som i alla FTX-system, strömmar tilluften i vår föreningen ut i sov- och vardagsrum där man ofta vistas långa stunder. Frånluften går däremot från de rum som ”smutsas ner” av luktpartiklar och fukt, alltså från kök och badrum. Det innebär att det finns tillluftsdon i flera rum i lägenheterna. Frånluftsdon finns i badrummen och i köket.

Ljudet från FTX system kan ibland upplevas störande, detta beror delvis på att bostaden i sig är väl ljudisolerad och gör att ventilationssuset uppfattas mer.

Ett FTX-system innebär att inomhusluften är renare lägenheterna. Partiklar från trafiken utanför fastnar i filtren i den stora plattvärmeväxlaren på vinden. Tilluften sugs in via ett aggregat från taket och passerar det sinnrika filtersystemet och kanaler med varm frånluft innan den strömmar ut i lägenheterna.

Det är inte tillåtet att på egen hand försöka justera eller täppa till ventilationsdonen!
Om det ändå görs finns stor risk att systemet sätts ur spel, något som kan påverka samtliga lägenheter i upp till tre trapphus. Åverkan på don kan leda till att du blir ersättningsskyldig till föreningen.

För att upprätthålla en god ventilation är det viktigt att regelbundet rengöra donen.

Viktigt är att 1 -2 gånger om året dammsuga tillluftsdonen och frånluftsdonen för att luftcirkulationen ska fungera på bästa sätt.

Varför göra rent? Jo, för att luftcirkulationen ska fungera på bästa sätt. Notera att lägenhetsinnehavarna absolut inte får montera ner donen eller på annat sätt hindra luften vid till- och frånluftsdonen. Det orsakar obalans i ventilationssystemet och problem i andra lägenheter.

Upplever du att det är fel på ett don, kontakta felanmälan via hemsidan under fliken ”FELANMÄLAN”. Om ventilationen skulle stå helt stilla skall en akut felanmälan göras till journumret.

Ett frånluftsdon ser ut så här och finns i alla badrum:

frånluftEtt tilluftsdon ser ut så här och finns i alla sovrum samt vardagsrum:

tilluftOm du har frågor kring detta så kontakta styrelsen.

Spiskåpa i köket

Lägenhetsinnehavare får inte koppla en aktiv fläkt till ventilationsröret (imkanalen) i köket.

Kåpa eller kolfilterfläkt

Fastighetens ventilation är av typen FTX. Det betyder att friskluft tas in via ventiler vid lägenhetens fönster. Via fläktar på vinden sugs luften ut genom ventilerna i badrum, wc, och kök (spiskåpan).

I spiskåpan finns ingen fläkt. I stället finns ett spjäll som styrs av en timer, dvs en anordning som gör att man kan öka utsuget vid behov.

Vill man byta spiskåpa finns två alternativ:

Alternativ 1

Man byter den befintliga spiskåpan till en ny av samma typ, dvs. kåpa utan fläkt eller en annan kåpa utan fläkt, med ett spjäll som kan öppnas (forceras).

Alternativ 2 (rekommenderas inte)

Man installerar en spiskåpa med kolfilterfläkt.
För att detta ska vara tillåtet finns två krav.
a) Fläkten får absolut inte anslutas direkt till ventilationsröret (imkanalen)
b) Ett ’begränsnings-don’ måste monteras på ventilationsrörets mynning (av samma typ som finns i badrum, klädkammare, wc, etc.).

Om man ansluter en fläkt direkt till ventilationsröret rubbar det balansen och det är förbjudet. Detta leder till att matos sprids till andra lägenheter genom ventilationsrören.

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)
Styrelsen har nu fått en godkänd OVK och som gäller till hösten 2024.

Ny OVK kommer att genomföras under hösten 2024.

OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Fastighetsägarna (styrelsen) ansvarar för att återkommande besiktningar av ventilationssystemet utförs. Besiktning ska göras av en godkänd besiktningsman. Kopia av besiktningsprotokoll ska skickas in till kommunen som är tillsynsmyndighet och kan ge föreläggande om inte kontroller utförs som de ska.

El
Lägenheterna är anslutna till ett gemensamt abonnemang för elkraft. Leverantör är Vattenfall AB.

I varje lägenhet finns en gruppcentral monterad med automatsäkringar och jordfelsbrytare samt separat undermätare för elkraft.

För att se din förbrukning av el kan du antingen avläsa den på våra elektroniska anslagstavlor i trapphusen eller via internet (se ovan),

Lägenheterna har bredband via fiber, med tillhörande uttag. IP-tv med grundutbud ingår i månadsavgiften. Ett passersystem är även installerat i fastigheten.