För mäklare

Är du mäklare och har uppdrag att sälja en lägenhet i vår bostadsrättsförening? Eller funderar du på att sälja eller köpa lägenhet i vår bostadsrättsförening?

OBSERVERA: Det inte är tillåtet att ha porten uppställd i samband med visning. Mäklare bör ha en assistent eller motsvarande vid entrén till trapphusen som öppnar under visningstid. Missbruk kommer beivras.

För att underlätta för dig och för oss i styrelsen så har vi gjort upp en del rutiner med företaget som sköter föreningens ekonomi – SBC. Mer information som årsredovisning, stadgar och aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Brf Nattsländan (organisationsnummer 769622-1113) är en s.k. äkta bostadsrättsförening. Föreningen ligger på Järva Skjutbaneväg 56 – 62 i Solna , äger marken och upplåter 72 lägenheter med bostadsrätt. Föreningen accepterar ej juridisk person som köpare.

Rutiner vid försäljning
Styrelsen och SBC har kommit överens om att tillämpa följande rutin vid överlåtelser av lägenheter:

Mäklaren
1. skickar överlåtelsehandlingar direkt till vår ekonomiförvaltning, SBC:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

SBC 
2. kontrollerar mot lägenhetsregistret att det är rätt personer som säljer
3. tar en kreditupplysning på köparen
4. beviljar/avslår köparen medlemskap i föreningen
5. skickar ärendet till styrelsen

Styrelsen
6. beslutar vid ordinarie styrelsemöte enligt punkt 4.
7. skickar ärendet tillbaka till SBC med beslutande protokoll

SBC
8. registrerar de nya ägaruppgifterna i lägenhetsregistret
9. uppdaterar medlemsregistret
10. informerar mäklaren om styrelsens beslut (mäklaren i sin tur informerar köpare/säljare)

Styrelsen
11. skickar ett välkomstbrev till köparen

Mäklarbild
När det gäller uppgifter om lägenheten som avgift, andelstal etc., dvs. så kallad mäklarbild/lägenhetsutdrag, skall mäklaren kontakta SBC eller be säljaren ladda ner dokumentet via appen VårBrf som alla medlemmar har tillgång till.

Normalt tar en överlåtelse 3-4 veckor från det att samtliga handlingar har inkommit till SBC. Som regel tas en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen behandlas av styrelsen och SBC.

Alla överlåtelsehandlingar skickas direkt till SBC.

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

SBC hanterar också medlemskapet med styrelsen enligt rutinen ovan.

Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift på 2,5 % och pantsättningsavgift på 1 % av prisbasbeloppet som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap enligt 7§ i föreningens stadgar.

Överlåtelseavgiften betalas av säljaren, enligt föreningens stadgar.  Pantsättningsavgift betalas av pantställaren.

Energideklaration
Myndighetskravet på vår förening var 110 kWh/m² och år, och enligt vår energideklaration har vi 67 kWh/m² och år. Det betyder att föreningen uppnår en 39 % lägre energiförbrukning än myndighetskravet och innebär att föreningens fastigheter uppnår energiklass C, vilket är mycket bra.

Se även sidan om Energideklaration.

Bostadspärm
Till varje lägenhet finns en bostadspärm, här finns all information om lägenhetens skötsel, ansvarsgränser, hur man underhåller lägenheten etc. Pärmen tillhör lägenheten och säljare är skyldig att överlämna den till köparen. Varje pärm är unik för respektive lägenhet och styrelsen har inga extra pärmar.

Skanska har gjort en film som berättar om hur området på tio år har förvandlats från militärt område via olika sorts handel med begagnade varor till dagens bostadsområde.

Några vanliga frågor från mäklare (uppdaterad kvartal 2 –  2023)
Här nedan har vi listat frågor som mäklare brukar ställa samt svar på dessa.

Hur många lägenheter finns det i föreningen?
I föreningens båda hus finns det 72 lägenheter, inga hyresrätter och inga lokaler. De är fördelade på 8 st 2 RoK, 32 st 3 RoK och 32 st 4 RoK. Den totala boytan är cirka 6 204 kvm.

Vad ingår i månadsavgiften till föreningen?
Värme, kallvatten, sophämtning, lägenhetsförråd tillgång till gemensam tvättstuga, serviceförråd (pulkor mm), cykelförråd, barnvagnsrum samt bostadsrättstillägg till hemförsäkring. Månadsavgiften är baserad på lägenhetens andelstal (bostadsrättens insats vid föreningens bildande).

TV, bredband, varmvatten och hushållsel betalas av respektive hushåll enligt särskild tariff.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning?
En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Styrelsen försätter även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.

Årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring framtida räntor och elpriser.

Årsavgiften i föreningen höjdes inte på cirka nio år från det att föreningen startades (under åren 2012–2021). Den första avgiftshöjningen i föreningen genomfördes den 1 april 2021 då styrelsen höjde med två procent.

Styrelsen observerar just nu en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Finns det några inplanerade större arbeten eller renoveringar?
Under 2023 kommer planerat underhåll genomföras enligt föreningens fastställda underhållsplan.

2023 genomförs ommålning av garagen (klart i april 2023) och byte av all belysning i föreningens allmänna utrymmen inomhus (trapphus, barnvagnsrum, cykelrum, garage, förråd, driftrum mm) till nya LED-belysning.

Det som möjligen (beroende på rekommendation från vår tekniske förvaltare) kommer att genomföras är byte av vattenmätarna i lägenheterna, byte av säkerhetsventiler och lagning av fogar vid balkonger och terrasser (där behov finns).  Utöver detta kommer också uppkomna löpande reparationer att genomföras.

Föreningen fonderar pengar för framtida större renoveringar, även om det kommer dröja många år innan sådana blir aktuella. En ny underhållsplan antogs i november 2016 vilket innebär att periodiskt underhåll sker efter en 30-årig underhållsplan.

Är bostadsrätten pantsatt?
Kontakta SBC, se även ovan om mäklarbild/lägenhetsutdrag.

Anser sig föreningen ha några ekonomiska krav på säljaren i form av förfallna avgifter, självrisker, skadestånd eller dylikt?
Kontakta SBC se ovan.

Godkännes juridisk person?
Nej.

Är föreningen en äkta eller oäkta förening?
Äkta

Godkännes delat ägande?
Ja.

Vilka gemensamma utrymmen har föreningen?
Tvättstugor, cykelförråd, barnvagnsrum. I tvättstugan finns tvättmaskiner (en grovtvättmaskin), torktumlare, torkskåp och mangel. Se även information under fliken ”Fastighet och Service”.

Har föreningen tillgång till garage- och parkeringsplatser?
Ja, i garage i direkt anslutning till husen. Föreningen har 70 stycken garageplatser och 20 mc-platser som föreningens medlemmar kan hyra. Alla hissar i föreningen har anslutning till garageplanet.

Garageplats kostar för närvarande 890 kronor per månad för medlemmar och mer för externa hyresgäster.

I övrigt gäller Solna stads gatuparkering och boendeparkering.

Se fliken garage för mer information garageplats och elbilsladdare

Utdrag ur lägenhetsregistret
Styrelsen har noterat att bankerna allt oftare vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret i samband med bolån. Du beställer själv enkelt ett sådant genom att logga in på SBC Hemma efter årsskiftet eller sbc.se/kontakt, eller telefonnummer 0771-722 722.

Övrigt
Fastighetens byggår: 2011-2012

Föreningen har organisationsnummer: 769622-1113

Föreningens fastighetsförsäkring tecknad (inklusive kollektiv bostadsrättsförsäkring)
med Trygg-Hansa.

Fastighetsbeteckning: Nattsländan 2, del av fastigheten Järva 2:23, Solna kommun och föreningen äger marken.

Adress: Järva Skjutbaneväg 56-62, 17062, Solna

Fastighetens areal: 4 850 m²

Bostadsarea: 6 204 m²

Avfall och återvinning: Föreningen har 2 behållare för hushållssopor. Allt övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer i Järvastaden och återvinningsanläggning.

Eldning och kolgrillning är förbjuden på föreningens mark. I övrigt gäller förbud mot kolgrill, endast el och gas är tillåtet. Se även föreningens Trivselregler.

Skanskas projektbroschyr om Nattsländan finns att ladda ner här.

Kontakt med styrelsen
Om kontakt önskas med styrelsen så nås den på info@brfnattslandan.se