När grannarna stör – vad säger lagen och vad kan medlemmen respektive styrelsen göra?

Enligt bostadsrättslagen får en boende ”inte utsätta sina grannar för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen bör tålas”.

Störningar kan vara av skilda slag t.ex. ljud, lukter eller hotfulla beteenden.

Bedömningen av huruvida en störning föreligger ska ske objektivt utan hänsyn till den drabbades personliga förutsättningar. Att en person inte tål grannens balkongrökning p.g.a. sin astma eller att en person med sömnsvårigheter hålls vaken av fotsteg från grannen ovanför gör alltså inte att omständigheterna ska anses som störningar även om personerna i praktiken blir störda.

Utgångspunkt är vad som är den allmänna uppfattningen att en boende i flerfamiljshus bör tåla.

Boende i flerfamiljshus måste tåla vissa störningar, exempelvis ”levnadsljud” såsom lekande barn, dammsugning, tv-ljud, barn med kolik skriker på natten ibland, att nattjobbare lagar mat och duschar mitt i natten samt att folk spelar musik dagtid. Några generella regler finns inte.

Vad kan du som medlem göra för att försöka lösa problemet.

Som bostadsrättshavare kan du givetvis börja med att tala med din granne som stör och om det inte hjälper kan du anmäla störningarna till styrelsen. Styrelsen har då att ta ställning till om påtalade störningar är att bedöma som en störning i lagens mening. Om styrelsen kommer fram till att en störning förekommer har styrelsen en skyldighet att vidta åtgärder för att få störningen att upphöra.

Vad säger lagen om styrelsens hantering av störiga grannar? 

Styrelsen har enligt lag skyldighet att motverka störningar. Om det kommer in klagomål över störande grannar måste styrelsen agera och om störningarna inte upphör kan det gå så långt som till uppsägning.

Styrelsen tar alltid uppgifter om störningar på allvar och ka inleda utredning om det finns skäl för styrelsen att agera. Om konflikten avgränsas till två grannar kan styrelsen på ett så objektivt sätt som möjligt försöker få klarhet i vad eventuella störningar består i.

Vad kan styrelsen göra för att försöka lösa problemet.

I ett tidigt skede kan styrelsen försöka medla mellan grannar samt utfärda informella tillsägelser/varningar. Fortgår störningen ska dock bostadsrättsföreningen skriftligen genom rekommenderat brev anmoda bostadsrättshavaren att upphöra med störningen (en kopia ska även skickas till socialnämnden i Solna stad).

Fortsätter störningarna efter att en rättelseanmodan gått ut till bostadsrättshavaren, får bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrätten för förverkande. Detta innebär att bostadsrättshavaren inte längre har rätt att ha kvar sin bostadsrätt och den kan komma att tvångsförsäljas.

Hantering av medlem som störs av annan medlem (till exempel höga ljud) inom
Brf Nattsländan:

1.Bostadsrättshavaren anmäler störningen till styrelsen via info@brfnattslandan.se, och det är viktigt att bostadsrättshavaren anger vem den störande är, exempelvis vilket lägenhetsnummer själva störningen kommer ifrån.

2. Bostadsrättshavaren tar i första hand kontakt med den störande parten och informerar om att störning upplevts. Båda parter försöker lösa problemet och uppfylla föreningens trivselregler om att alla ska kunna trivas i föreningen (båda parter måste ofta jämka).

3. Vid upprepade störningar, måste bostadsrättshavaren som upplever störningen dokumentera dem i ett dokument, samt informerar styrelsen (via info@brfnattslandan.se) om att störningarna fortsätter samt skicka med dokumentationen.

4. Styrelsen kontaktar den störande parten med en informell uppmaning/varning (muntligt eller brevledes).

5. Om störningen oaktat informell uppmaning/varning fortsätter blir ärendet av formell natur:

5a. Styrelsen skickar en formell anmodan om att upphöra med störningen (skickas via rekommenderat brev till den störande bostadsrättshavaren).

5b. Enligt lag måste styrelsen, i och med punkt 5a, också informera socialnämnden i Solna stad om ärendet (vilket kan leda till att ärendet kan bli föremål för socialtjänsten att agera mot missförhållanden).

6. Om störningen ändå fortsätter oaktat formell anmodan enligt punkt 5a inleder styrelsen ett ärende om att säga upp bostadsrätten för förverkande. Detta kommer ske via extern juridisk hjälp (som i slutändan kan komma att belasta den uppsagda medlemmen).