Rapport från föreningsstämman 2016

Den 25 maj hölls årets föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2015. På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och användandet av årets förlust. Samma arvode som föregående år för styrelsen fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG. Inga motioner behandlades.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ordförande Joel Johansson och avgående suppleant Henrik Tronstad för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen. Joel kommer dock att sitta som suppleant i den nya styrelsen.

Den nya styrelsen konstituerades sig direkt efter stämman och består av:

Ordförande: Malek Hanna
Vice ordförande: Anne-Charlotte Barclay
Sekreterare: Henrik Larsson
Ekonomi: Kristian Funk
Ledamot: Magnus Gauffin
Suppleanter: Mikael Boierth, Richard Stenros och Joel Johansson.

Den nya styrelsen rivstartar arbetet med ett ordinarie styrelsemöte den 15 juni i Jaktvillan.