Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 31 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2022.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en suppleant.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt samma kväll den 31 maj enligt följande:

Ordförande: Kristian Funk (58), omval
Vice ordförande: Richard Stenros (60), omval
Ekonomi/kassör: Karl Norling (62), nyval
Sekreterare: Stephanie Gilot (62), nyval
Ledamot: Katja Selin (58), omval

Suppleant: Daniel Sundqvist (58), omval
Suppleant: Ronny Möller (60), omval
Suppleant: Max Johansson (58), nyval
Suppleant: Viktor Gyllbäck (62), nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i mitten av juni.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Sanna Johansson för hennes betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Nya armaturer gör föreningen redo för ny EU-lagstiftning

Nu fortsätter vårt belysningsprojekt i föreningen vars syfte är att både förbättra och energieffektivisera ljuspunkterna. All belysning utomhus är sedan tidigare klar, och var en del i styrelsens systematiska säkerhetsarbete inom föreningen.

Bytet av armaturer i alla allmänna utrymmen inomhus gör även att föreningen står redo inför ny EU-lagstiftning som träder i kraft senare under 2023. Under året fasas lysrör och kompaktlysrör ut från marknaden, eftersom de innehåller kvicksilver och inte är lika effektiva som LED-alternativ.

Inom kort har föreningen en belysning som är bättre för miljön, känns säkrare och är billigare i drift. Arbetet utförs av Imperio el AB.

Ommålning och ny belysning i garagen

Garagemålningen som genomförts av STIL Måleri AB är klar. Nu har vi fina ommålade garage. Detta underhållsarbete skulle ha utförts 2026 men tack vare vår goda ekonomi har detta arbete tidigarelagts med tre år.

Belysningen har samtidigt bytts ut i garagen av Imperio el AB. Nu har vi bättre och energieffektivare belysning i garagen.

Fortsatt god ekonomin i föreningen trots omvärldsutvecklingen

En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.

Vid senaste styrelsemötet beslutades att föreningen amorterar 500 000 kronor i år på våra gemensamma krediter.

Kolla Ditt bredband

Den 1 april uppgraderade föreningen sitt bredband med Telenor. Bredbandskollen är ett enkelt sätt för dig att mäta din internethastighet och få hjälp att förbättra den.

Värdering – är din uppkoppling godkänd, bra eller dålig?
När du använder Bredbandskollen får du förutom mätvärdet också en bedömning om din uppkoppling är bra, godkänd eller dålig i förhållande till det leverantören utlovat.

För att ett resultat ska bli godkänt ska det ligga över den lägre gräns som anges i abonnemanget. Ett bra resultat ligger kring 80-85 % av abonnemangets maximala gräns.

Kolla ditt bredband på denna länk.

Ett stort TACK

– till alla er som kom på extra föreningsstämman!
Den 29 mars genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 13 medlemmar närvarande. Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog sitt förslag enligt utskickad kallelse med agenda och förslag till beslut.
 • På extrastämman beslutades enhälligt att, med ändring av stämmobeslut den 17 augusti 2022, välja Ingela Andersson (vid LR Revision och Redovisning) personligen som föreningens revisor samt Matz Ekman (auktoriserad revisor) som revisorssuppleant.
– till alla er som kom på ”vårstädningen”!
Den 29 mars genomfördes en ”vårstädning” med cirka 15 medlemmar närvarande. Nu är våra trapphus på entréplan, hissar, cykelrum och barnvagnsrum städade och fina. Därmed bidrog alla som var med till att hålla föreningens kostnader nere. Styrelsen svarade även på frågor från medlemmarna innan städningen.

– till alla er som skottat och sopat snö utanför respektive port!
Så trevligt och till nytta för alla som bor i och besöker vår förening.
Styrelsen hoppas att det kommer fler engagerade medlemmar till föreningsstämman i maj och höststädningen efter sommaren. Ett utmärkt tillfälle att få träffa och få ansikten på de som bor i vår fina förening samt byta ett par ord med styrelsen.

Avgiftshöjning för varmvatten

Vid styrelsemötet i januari 2023 beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade. Det innebär att varmvattenavgiften är 68,33 kr/kbm.

Nytt avtal med Telenor

Föreningen har sedan den 1 april 2023 ett gruppanslutningsavtal med Telenor AB.

Det som inte ingår längre är ”Hemtelefon via bredband eller IP-telefon”. Telenor har slutat att sälja tjänsten till privatkunder. Du som redan har hemtelefon via bredband kan fortsätta använda tjänsten som vanligt.

I avtalet ingår följande:
 • Tv Bas
  • 18 kanaler och 1 playtjänst
  • Telenor Stream
  • Samla och få rabatt
 • Bredband 250/250
  • Ned- och uppladdningshastighet ca 150-250 Mbit/s
  • Lån av ”testvinnande” wifi-router
  • Ingen frakt- eller startavgift
  • Samla och få rabatt
Hur kommer jag igång?

Du beställer din nya router genom att ringa Telenor på 020-222 222. När du fått utrustningen aktiverar du ditt abonnemang. Om du redan är kund hos Telenor förs tjänsterna över automatiskt till gruppanslutningen.

För nya bredbandskunder; surfa in på aktivering.telenor.se och fyll i dina uppgifter.
För nya Tv-kunder; ring 020-222 222 för att aktivera.

Ny vårdcentral i Järvastaden

I slutet av detta år kommer Järvastaden att få en vårdcentral som kommer att drivas av Kry, ett vårdföretag som förutom vård via en app också har fysiska vårdcentraler på åtta platser runt om i Stockholm.

Den nya vårdcentralen kommer att finnas i bottenplanet på adress Järva Skjutbaneväg 29 och beräknas enligt uppgift öppna 1 november 2023.

Full fart framåt!

Vi i styrelsen har haft vårt första styrelsemöte för året och en hel del arbeten inom föreningen är startade.

Styrelsens arbete med utvärdering av offerter för nyinstallation av belysning i föreningens allmänna utrymmen pågår. Bytet av belysning kommer att påbörjas senare i år.

Efter analys av inkomna offerter från olika leverantörer beslutade styrelsen att fortsätta med Telenor som leverantör för föreningens Triple Play-tjänster. Förhandling om nytt avtal med Telenor pågår, men klart redan nu är att bredbandshastigheten kommer att öka och att routrar kommer att bytas ut för alla lägenheter. Priset för Triple Play-tjänster ändras inte. Styrelsen återkommer med information om vad det nya avtalet exakt innebär inom kort.

Under det senaste styrelsemötet analyserades föreningens underhållsplan. Arbete med att uppdatera underhållsplanen har initierats och kommer att ske i samråd med föreningens tekniska förvaltare. Vissa underhållsarbeten kommer att genomföras under året och den nya underhållsplanen kommer att gälla för åren 2024 till 2054, där bland annat underlag från statusbesiktningen i juni 2022 ligger till grund.

Styrelsen fortsätter även med planering för kommande ommålning av garagen (som preliminärt genomförs i april 2023), kommande vårstädning samt för kommande ordinarie föreningsstämma i maj 2023.

Styrelsen fortsätter således med ambitionen att göra Brf Nattsländan till den absolut bästa bostadsrättsföreningen i Järvastaden.