Dags att komma in med motioner till årsstämman

I enlighet med föreningens stadgar 31 § ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Enligt våra stadgar ska motioner från medlemmarna vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2021.
Vid varje föreningsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på stämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen via mejl alternativ lämna vid föreningens postlåda i hus 58.
Viktig information gällande motioner:

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med flera motioner.
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären.

Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. senast den 1 mars 2021.