Uppdatering: Rapport från ordinarie stämma den 16 juni

Den 16 juni genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2020.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Arvordet  höjdes för styrelsen och valberedning. Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag med ett tillägg med ytterligare en suppleant. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen har idag den 21 juni konstituerat sig:

Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Ledamot: Richard Stenros (60)
Vice ordförande: Kristian Funk (58)
Ordförande: Foad Hammouni (58)
Sekreterare: Jonas Ridderstedt (60)
Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Nathalie Khello (58)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete efter sommaren.