Budgetarbetet för 2023 och föreningens underhållsplan

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbetet med budgeten för 2023. Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

I samband med budgetarbetet kommer även föreningens underhållsplan att ses över. I denna översyn kommer underlaget från statusbesiktningen som genomfördes i juni 2022 att vara ett viktigt underlag för beslut om kommande underhållsåtgärder.

Några exempel på eventuella underhållsåtgärder (om behov finns enligt besiktning) är byte av säkerhetsventiler, kodlås, elslutbleck, knappsatser, vattenförbrukningsmätare och cirkulationspumpar. Allt detta tidigare redovisat i årsredovisningen för 2021.

Ett underhållsarbete som sannolikt kommer att vara högt prioriterat är byta samtliga lysrörsarmaturer i garagen och byte av alla plafonder i trapphusen. Detta på grund av att EU från och med 2023 fasar ut nästan all kvicksilverbaserad belysning.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.