Byte av Triple Play leverantör

På föreningsstämman i maj 2013 tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att studera alternativ till den internet/telefoni/tv-lösning (triple play) vi har via Ownit (med tv-lösning från Canal Digital). Vårt kontrakt med Ownit går ut våren 2015. Arbetsgruppens arbete avrapporterades på föreningsstämman i maj 2014 samt har beskrivits i informationsbrev.

Arbetsgruppen har nu efter analys av alla möjliga lösningar samt upphandling av tjänster föreslagit styrelsen att byta triple play leverantör till Bredbandsbolaget. Styrelsen har bifallit arbetsgruppens förslag och beslutat om byte av leverantör till Bredbandsbolaget.

Bytet kommer ske så snart som möjligt, preliminärt datum är satt till den 19 januari 2015. Mer information kommer skickas ut om bytet samt teknisk hjälp kommer att finnas tillhands.

För detaljer om bytet hänvisas till styrelsens ”Nyhetsbrev Augusti 2014”, som delades ut till alla medlemmar den 22 augusti.