Rapport från föreningsstämman 2015

Den 21 maj hölls årets föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2014.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och användandet av årets förlust.

Nytt arvode för styrelsen fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG. Inga motioner behandlades.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ordförande Henrik Tronstad, vice ordförande Nils-Erik Jonsson och ledamöterna Anders Hjelm och Mikael Boierth för ett betydelsefullt och uppskattat arbete för föreningen. Både Henrik och Mikael kommer dock att sitta som suppleanter i den nya styrelsen.

Den nya styrelsen konstituerades sig direkt efter stämman och består av:

Ordförande: Joel Johansson
Vice ordförande: Anne-Charlotte Barclay
Sekreterare: Henrik Larsson
Ekonomi: Magnus Gauffin
Ledamot: Malek Hanna
Suppleanter: Mikael Boierth, Kristian Funk, Richard Stenros och Henrik Tronstad.

Den nya styrelsen rivstartar arbetet med ett ordinarie styrelsemöte den 9 juni i Jaktvillan.