Föreningens ekonomi är god

År 2014 är det första året föreningen drabbas av de av Bokföringsnämndens beslutade nya avskrivningsregler. Styrelsen har valt att skriva av med 1 % efter rekommendation från Österåkers i väntan på nya regler. Styrelsen styr utifrån likviditetsbehov varför den redovisade bokföringsmässiga förlusten är av sekundär betydelse.

Styrelsen arbetar enligt en självkostnadsprincip där föreningens intäkter bör täcka tre olika sorters kostnader; driftkostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader. Anledningen till det negativa kassaflödet för år 2014 är att styrelsen betalade av en leverantörsskuld överskjutande från år 2013 till Skanska, och att styrelsen valde att göra en extra amortering på 300 000 kr i samband med omläggning av två krediter.

Ovanstående sammantaget innebär dock att jämfört med den fastställda ekonomiska planen så är föreningens skuld till kreditinstitut nu 1 215 000 kronor lägre än planen och föreningen har dessutom kvar 1 202 007 kr i likvida medel, varav 900 000 är placerade på ett konto med positiv ränta. För 2015 räknar styrelsen med ett positivt kassaflöde igen.

Vi ses på stämman den 21 maj, kl 19:00.