Ingen avgiftshöjning för 2016

Föreningens budget för år 2016 beslutades vid årets första styrelsemöte. Föreningens ekonomi är mycket god och kommer att ha ett positivt kassaflöde för 2016. Styrelsen arbetar enligt en självkostnadsprincip där föreningens intäkter bör täcka tre olika sorters kostnader; driftkostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader, vilket budgeten för 2016 kommer att göra med god marginal.

Styrelsen har utgått från vår ekonomiska förvaltares rekommendation och beslutade på senaste styrelsemötet att inte göra någon höjning av avgifterna under 2016. I den ursprungliga ekonomiska planen ligger en rekommenderad höjning av avgifterna på
2 % per år. Att föreningen kan avstå från detta bottnar bland annat i att räntan under året varit lägre än budgeterat samt att kostnaderna för fjärrvärme har fortsatt minskat under 2015.