Föreningens ekonomi är mycket god

Avskrivningsreglerna
2016 är det tredje året med de av Bokföringsnämndens beslutade nya avskrivningsregler. Styrelsen har valt att skriva av med 1 % efter rekommendation från vår ekonomiske förvaltare i väntan på nya regler. Styrelsen styr utifrån likviditetsbehov varför den redovisade bokföringsmässiga förlusten för år 2016 är av sekundär betydelse.

Självkostnadsprincipen
Styrelsen arbetar enligt en självkostnadsprincip där föreningens intäkter bör täcka tre olika sorters kostnader; rörelsekostnader, kapitalkostnader och slitagekostnader. Utfallet för självkostnadsprincipen för år 2016 innebär ett positivt resultat på 852 980kr.

Kassaflödet
2016 hade föreningen ett mycket positivt kassaflöde, vilket bland annat visar vilken ekonomisk styrka föreningen har. Kassaflödet för år 2016 visar på ett positivt resultat på 1 026 264 kr.

Föreningens skuld till kreditinstitut
Föreningens skuld till kreditinstitut är för närvarande 53 670 000kr. Med föreningens nya amorteringsplan beräknas skulden om fem år uppgå till 51 170 000kr.

Framtiden
Den goda ekonomin i föreningen innebär sannolikt att årsavgiften inte behöver höjas för 2018, utan föreningen kan behålla nuvarande nivå på årsavgifterna, vilket är de lägsta i Järvastaden. Med reservation för oförutsedda händelser och eventuellt ny lagstiftning.

Vi ses på stämman den 31 maj, kl 19:00.