Dags att komma in med motioner till årsstämman

I enlighet med föreningens stadgar 31 § ska medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Styrelsen har beslutat att motioner till ordinarie stämma den 28 maj 2018 ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2018.

Vid varje föreningsstämma har föreningens medlemmar möjlighet att lämna in motioner med förslag till förändring för behandling på stämman. Motioner till stämman lämnas skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2018. Lämna alt. posta motionen till föreningens postlåda i hus 58.

Viktig information gällande motioner:

  • En motion får enbart behandla en fråga, dvs. har du flera förslag får du komma in med flera motioner.
  • Motionen ska kortfattat beskriva förslaget i en sammanfattning och det ska även finnas ett förslag till beslut för styrelsen att ta ställning till. I regel ska man kunna besvara motionen med ja eller nej.
  • Motionen ska vara undertecknad av motionären.
  • Motionen måste lämnas till styrelsen under föreskriven tid för att behandlas på stämman, dvs. senast den 1 mars 2018.