Rapport från föreningsstämman 2019

Den 27 maj hölls årets ordinarie föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2018.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år för styrelsen och valberedning fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Daniel Hailu för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Den nya styrelsen kommer inom kort att konstituerades sig och den består av:

Ledamöter: Malek Hanna, Richard Stenros, Daniel Almqvist, Sung Mee Gundlegård
och Henrik Tronstad. Suppleanter: Jonas Ridderstedt, Ann Rydin och Kristian Funk.