Rapport från årets ordinarie föreningsstämma

Den 18 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma utomhus vid Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2019.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år, för styrelsen och valberedning, fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Den nya styrelsen konstituerades sig den 25 maj och består av:

Ordförande: Henrik Tronstad
Vice ordförande: Richard Stenros
Sekreterare: Daniel Almqvist
Ekonomi: Malek Hanna
Ledamot: Jonas Ridderstedt
Suppleant: Kristian Funk

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete.