En strategisk översyn av ekonomin i föreningen är genomförd

Föreningens budget för år 2021 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt.

Inget specifikt planerat underhåll kommer att genomföras under 2021 då husen och infrastrukturen enligt vår tekniske förvaltare är i gott skick. Endast uppkomna löpande reparationer kommer att genomföras.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2021 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Låga räntor, nya avtal och olika energibesparingar har inneburit att föreningen inte ha behövt genomföra någon höjning av årsavgifterna sedan 2012. Tvärtom har styrelsen de senaste åren sänkt årsavgifterna tillfälligt med cirka 8 procent på årsbasis.

Men den strategiska översynen av ekonomin innebär att årsavgiften behöver höjas med 2 procent från och med den 1 april 2021.

Detta innebär en höjning att ”månadsavgiften” på mellan cirka 60–100 kronor, beroende på din bostadsrätts årsavgift. Höjningen genomförs för att kunna täcka de löpande kostnader som föreningen har för till exempel ränta, städning, sophämtning, vatten, värme, ekonomisk förvaltning, fastighetsskötsel mm.

Även med denna höjning kommer föreningen att fortsatt ha några av de lägsta årsavgifterna i Järvastaden.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 % enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är ca 1 470kr/månaden för 2021.  Notera att föreningen tar över garagen 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed administrationen om uthyrningar. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 50 %. Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms (idag 25 % av avgiften), och sannolikt kommer avgifterna även att justeras neråt. Styrelsen återkommer 2021 med mer information om det.

Styrelsen försätter även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.