En strategisk översyn av ekonomin i föreningen är genomförd

Föreningens budget för år 2022 beslutades vid senaste styrelsemötet och antogs enhälligt. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Planerat underhåll är eventuellt byte av samtliga vattenmätare i lägenheterna, byte av säkerhetsventiler kopplat till ventilationen och reparation av fogar vid balkong och terrasser under 2022. Utöver detta kommer uppkomna löpande reparationer att genomföras.

En strategisk översyn gjordes i samband med budgetarbetet för 2022 och föreningen har en god ekonomin i föreningen. Låga räntor (för närvarande cirka 1,15 procent), nya avtal och olika energibesparingar har inneburit att föreningen inte ha behövt genomföra någon höjning av årsavgifterna förrän april 2021. Tvärtom har styrelsen de senaste åren sänkt årsavgifterna tillfälligt med cirka 8 procent på årsbasis.

Den strategiska översynen av ekonomin innebär att årsavgiften inte behöver höjas för 2022 men samtidigt kommer sannolikt ingen tillfällig sänkning av avgiften att genomföras under 2022 i och med inflationen (i oktober var den cirka 3,1 procent). Oaktat detta kommer föreningen fortsatt att ha några av de lägsta årsavgifterna i Järvastaden.

Notera att garageavgiften till Skanska höjs med 2 procent enligt avtal. Det betyder att månadsavgiften för garageplats är ca 1 500kr/månaden för första halvåret 2022.

Notera att föreningen tar över garagen 1 juli 2022 (som för närvarande är 100 % uthyrda till Skanska) och därmed kommer vår ekonomiska förvaltare att ta över administrationen för uthyrningarna. Det kommer att betyda ett inkomstbortfall från och med 2022 då beläggningsgraden är cirka 50 %, men.

Samtidigt kommer föreningen själva att bestämma avgifterna för en garageplats. Bland annat kommer det inte behöva betalas moms för bostadsrättshavarna (idag 25 % av avgiften).

Styrelsen arbetar just nu med ett förslag om att sänka garageavgiften med cirka 57 procent för bostadsrättshavarna till 850 kronor (momsfri för bostadsrättshavarna). Med detta hoppas vi att fler bostadsrättshavare i föreningen vill ställa sina bilar i våra varmgarage.

Från och med den 1 januari 2022 kan bostadsrättshavarna (eller externa företag eller privatpersoner boende i området) ansöka om plats i garagen från och med den 1 juli 2022.

Administration av garagen kommer att kunna göras på mejladressen kundtjanst@sbc.se från och med den 22 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att införa faktisk elförbrukningsdebitering på el-laddarna i garaget. Sannolikt kommer detta att genomföras redan under januari 2022.

Avslutningsvis försätter styrelsen även sin strategi att minska kostnaderna för föreningens gemensamma krediter genom amorteringar och avsättningar till fond för yttre underhåll.