Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 17 augusti genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. På grund av att individuell mätning (IMD) numera är skattepliktigt och momsredovisning har upprättats för år 2018, 2019 och 2020, så kan det innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Årsredovisningen visar att föreningens likvida medel ökade 2021 med 1 377 649 kronor. Det innebar att föreningen kunde ta ett negativt rörelseresultat på 382 035 kronor.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Ingen förändring i arvordet för styrelsen och valberedning.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag.

Till revisor valdes BDO Mälardalen AB och Ingela Andersson som auktoriserad revisor.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt den 22 augusti enligt följande:

Ordförande: Kristian Funk (58)
Vice ordförande: Richard Stenros (60)
Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Sekreterare: Sanna Johansson (62)
Ledamot: Katja Selin (58)

Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Ronny Möller (60)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av augusti .

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Jonas Ridderstedt för hans betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.