Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 28 maj 2024 genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2023.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition med tillägg*. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en ledamot.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor, omval.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt den 2 juni enligt följande:

Stephanie Gilot, ordförande, hus 62, nyval

Richard Stenros, vice ordförande, hus 60, omval

Sanna Johansson, sekreterare, hus 62, nyval

Joakim Ölund, ekonomiansvarig, hus 62, nyval

Katja Selin, Ledamot, hus 58, omval

Viktor Gyllbäck, sluppleant, hus 62, omval

Max Johansson, suppleant, hus 58, omval

Kristian Funk, suppleant, hus 58, nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av juni.

Protokollet från stämman är klar och justerad.

* Stämman beslutar enhälligt att anta styrelsens disposition enligt resultatdispositionen på s. 6 i årsredovisningen 2023 med tillägg om en extra reservering till underhållsfonden på 647 880 kr och i ny räkning överföra – 15 543 827 kr.