Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 31 maj genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2022.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. En höjning i arvordet för styrelsen och valberedning gjordes på cirka 10 procent.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag, med ett tillägg på stämman med ytterligare en suppleant.

Till revisor valdes LR Bostadsrättrevision Ingela Andersson AB som auktoriserad revisor.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt samma kväll den 31 maj enligt följande:

Ordförande: Kristian Funk (58), omval
Vice ordförande: Richard Stenros (60), omval
Ekonomi/kassör: Karl Norling (62), nyval
Sekreterare: Stephanie Gilot (62), nyval
Ledamot: Katja Selin (58), omval

Suppleant: Daniel Sundqvist (58), omval
Suppleant: Ronny Möller (60), omval
Suppleant: Max Johansson (58), nyval
Suppleant: Viktor Gyllbäck (62), nyval

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i mitten av juni.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Sanna Johansson för hennes betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.