Föreningens budget 2024 är beslutad

Styrelsen är nu klar med budgeten för nästa år och har enhälligt fastställt budgeten för 2024. Vi strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs vi ska inte göra minusresultat men inte heller ett stort överskott.

Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en viss stabilisering av taxebundna kostnader och elpriser. Dessutom har Riksbanken just nu paus gällande höjning av styrräntan men flaggar att en till höjning kan komma, beroende på hur inflationen utvecklar sig framöver.

I och med att föreningen behåller elprisstödet så har styrelsen beslutat att inte höja årsavgifterna och garageavgifterna från och med den 1 januari 2024. Däremot höjs och sänks andra debiteringar, vilket tidigare är informerat.

Styrelsen kommer att noga följa omvärldsutvecklingen det första kvartalet 2024 och har, vid behov, god beredskap att ytterligare justera årsavgifterna under 2024 om behov skulle uppstå.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.