Styrelsen tar (även) semester

Styrelsen tar nu semester och är tillbaka i mitten av augusti. Det innebär att det kan ta lite längre tid innan du får svar på dina mejl/frågor. Vi kollar av mejlen under hela semestern, dock inte varje dag. Endast akuta ärenden kommer att åtgärdas, resten får vänta till semestern är slut.

Felanmälan enligt hemsidan.

Vi hoppas ni alla har förståelse för detta.

Nya tobakslagen den 1 juli

I och med den nya tobakslagen som Riksdagen beslutat om, kommer rökförbud att införas på exempelvis uteserveringar, allmänna lekplatser och idrottsanläggningar. Platser som det kommer att råda rökförbud på från och med första juli är bland annat:

  • Allmänna lekplatser
  • Områden i anslutning till färdmedel, exempelvis busshållplatser och taxizoner
  • Sportanläggningar och arenor utomhus som allmänheten har tillträda till
  • Utanför entréer till rökfria lokaler, som exempelvis Kommunhuset, vårdcentraler, sjukhus och affärer.

Påverkar detta vår förening?
Inte direkt då våra trivselregler sedan 2015 anger att ”Rökning i gemensamma utrymmen är förbjudet. Inga fimpar får slängas på föreningens mark.”

Trygg i Järvastaden och Nattsländan

Vi har tidigare informerat att som ett led i att öka tryggheten i området har Järvastaden AB (JAB) anlitat en Trygghetsvärd (Stanley Security AB) och Trygghetsambassadörer för de olika bostadsrättsföreningarna och samfällighetsföreningar i vår stadsdel, vilket vi tidigare har skrivit om.

Vice ordförande Richard Stenros är Trygghetsambassadör för vår förening.

Samtliga Trygghetsambassadörer har fått befogenheter att logga in i Tryggetsvärdens rapportsystem för att notera inträffade incidenter i Järvastaden och som ser till att incidenterna införs på ett korrekt sätt och att varje incident endast tas upp en gång.

Systematiskt säkerhetsskyddsarbete i Brf Nattsländan
Styrelsen har tidigare beslutat att händelser i vår förening ska rapporteras till föreningens trygghetsambassadör antingen via mejl, trygghet@brfnattslandan.se eller via appen Coyards.

Det är viktigt händelser kommer in till områdets Trygghetsvärd (Stanley Security AB) då de baserar sitt proaktiva arbete när det gäller tryggheten i Järvastaden på vad som kommer in i deras databas.

Med appen Coyards kan vi i föreningen skapa en större gemenskap, och den blir viktig i vårt gemensamma säkerhetsarbete. Coyards skapar även förutsättningar för bättre kännedom om alla som bor i föreningen så att vi lär känna varandra lite mer. Det innebär att vi i större utsträckning vet vem som rör sig i och runt våra fastigheter, vilket skapar trygghet.

Efter nedladdning av Coyards så skapa inlogg (din mejladress och skapa lösenord) sök upp gruppen Brf nattsländan och ansök om medlemskap. Administratör för vår grupp är Richard Stenros. I inställningar ange under fliken Övrig info ert lägenhetsnummer.

Har du några frågor så kontakta trygghet@brfnattslandan.se

TIPS-telefon till Järvastadens Trygghetsvärd; 08-514 830 79
– Detta telefonnummer ersätter inte larmsamtal till 112 vid nödsituation.
– Nummet är bemannad hela dygnet alla dagar, av operatör på larmcentral och förmedlar information till Järvastadens Trygghetsvärdar.
– Berätta att du ringer från Järvastaden.

Vad händer just nu?
Trygghetsambassadörerna i området hade sitt senaste möte den 26 juni, och områdets Trygghetsvärd (Stanley Security AB) gick igenom olika händelser och aktiviteter som genomförts sedan senaste mötet.

Bland annat noterades att eventet ”Olyckor i hemmet, Kris och HLR”, som hölls i skolan RWS Järvastaden i april, hade mycket få deltagande sannolikt beroende på att många boende i Järvastaden helt enkelt inte kände till eventet. Nu siktar Stanley Security AB på att köra en ”repris” av denna aktivitet i september, mer information gällande datum mm kommer på Järvastadens hemsida.

Tillfälliga staketet på baksidan borta

Det tillfälliga staketet på våra baksidor är borttaget och ställt i våra förråd. Det var aldrig meningen att det skulle stå så länge. Anledningen är att Solna stad dessvärre avslog vår begäran att sätta upp ett permanent staket på stadens mark. Styrelsen tänker igenom avslaget och återkommer med mer information efter att ha analyserat stadens avslag djupare.

Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 16.00 den 16 juni 2019. Förbudet gäller tillsvidare.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att utomhus elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Rapport från föreningsstämman 2019

Den 27 maj hölls årets ordinarie föreningsstämma i Jaktvillan.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog årsredovisningen för 2018.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Samma arvode som föregående år för styrelsen och valberedning fastställdes och styrelsens sammansättning ändrades helt enligt valberedningens förslag. Till revisor valdes KPMG.

Inga propositioner eller motioner behandlades.

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Daniel Hailu för betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Den nya styrelsen kommer inom kort att konstituerades sig och den består av:

Ledamöter: Malek Hanna, Richard Stenros, Daniel Almqvist, Sung Mee Gundlegård
och Henrik Tronstad. Suppleanter: Jonas Ridderstedt, Ann Rydin och Kristian Funk.

Mobila miljöstationen kommer till Järvastaden

Nu kan du återvinna grovavfall och miljöfarligt avfall på ett bekvämt sätt. Mobila miljöstationen utgår från Solnaplan (busstorget Solna c) varje helgfri torsdag och kör därefter olika turer udda och jämna veckor.

Turen som går till Järvastaden infaller udda veckor, då en bil står på torget i Spegeldammsparken, klockan 19-19.25.

Till den mobila miljöstationen kan du lämna grovavfall som…

Keramik/porslin

Dricksglas

Planglas

Leksaker

Blomkrukor

Metall

Mindre möbler

Trälådor

Stekpannor

Cyklar

Pulkor

…och farligt avfall som

Vatten- och lösningsbaserad färg

Mindre elavfall som leksaker innehållande elektronik, telefoner, eltandborste, rakapparater, elektroniska gratulationskort m.m.

Ljuskällor

Batterier

Bilbatterier

Rengöringsmedel

Bekämpningsmedel

Sprayburkar

Syror och baser

Tänk på att det du lämnar ska vara oemballerat och sorterat, d.v.s inte ligga i säckar, kartonger eller vara blandat!

Det är Solna stad som ansvarar för denna service och vill du veta mer eller har frågor finns mer information på Solna stads webbplats.