Inventering av hur behovet av elbilsladdare ser ut i föreningen

Allt fler köper elbilar och laddhybrider. Det gör att behovet av elbilsladdare i vår förening ökar. Eftersom styrelsen står inför en upphandling av nya elbilsladdare vill styrelsen gärna veta hur intresset för laddare ser ut i föreningen. För närvarade har föreningen åtta elbilsladdare i garagen och styrelsen funderar på att installera ytterligare fyra eller sex till.

Vi vore mycket tacksamma om den som är intresserad av en elbilsladdare kunde meddela oss på info@brfnattslandan senast den 25 oktober 2022.

Vad kan DU göra för att hjälpa din förening?

Styrelsen arbetar konstant med att fortsätta se över befintliga avtal, och i vissa fall byta till billigare (men kvalitetsmässigt inte sämre) leverantörer för vissa tjänster.

Vi arbetar också aktivt med att vi boende ska försöka lösa vissa uppgifter själva och tillsammans, som t.ex. städning av cykelförråden och andra allmänna utrymmen i samband med städdagar. På detta sätta kan vi spara en hel del pengar, och därmed hålla avgifterna nere.

Vi vill nu som ett nästa steg försöka ta ytterligare hjälp från alla boende. Om du sitter på någon kunskap eller några kontakter som du tror kan komma föreningen till hjälp – snälla hör av dig. Det kan t.ex. röra sig om praktisk kunskap/behörighet, inom t.ex. el, VVS eller andra områden som juridik, ekonomi, revision m.m. Eller har du kanske kontakter inom ett städbolag eller ett bolag som arbetar med planering av utemiljön? Stort som smått tas tacksamt emot.

Du förbinder dig inte till någonting, men det kan vara bra för oss i styrelsen att veta vem som eventuellt kan hjälpa till om någonting dyker upp i framtiden.

Ökad brandrisk när fler kör hushållsmaskiner nattetid

Skenande elpriser har fått allt fler att använda hushållsmaskiner nattetid när elpriset är lägre. Både Elsäkerhetsverket och brandskyddsexperter avråder dock från det och varnar för en ökad risk för allvarliga bränder.

–Vi avråder från att man kör hushållsmaskiner och laddare på nätterna eftersom man ska ha uppsikt över maskinerna när man använder dem. Vi ser ju att apparater som används när de är obevakade leder till större brandspridning och värre resultat med dödsfall och förstörda bostäder, säger brandingenjör Mathias Wikland på Södertörns brandförsvarsförbund.

– Brandvarnaren är ju inte lika snabb som du är själv. Brandvarnaren väntar på att det är tillräckligt mycket rök innan den varnar. Elden kan sprida sig snabbt och så vaknar man, det är rök överallt och man är förvirrad efter sömnen. Det är en farlig situation, säger han.

– Man får titta på kvällar och helger när priserna är lägre och köra apparaterna då i stället och använda de längre energisparande programmen på sin apparat, säger Per Samuelsson på Elsäkerhetsverket.

Höst!

Det har varit lite tomt i föreningen i sommar så vi önskar alla välkomna hem efter semestrarna. Mycket händer i vår omvärld och inom föreningen.

Hösten är ju här nu, med inslag av förhoppningsvis härliga soliga höstdagar. Styrelsen har haft sitt första möte efter sommaren och har rivstartat sitt arbete. Genomgång av avtal, föreningens underhållsplan, omsättning av kredit och genomgång av olika rutiner är några av arbetsuppgifterna i höst.

Styrelsen beslutade att inte genomföra någon höststädning vid senaste mötet. Då styrelsen har flera stora projekt framför sig och då den ordinarie föreningsstämman genomfördes först i augusti behöver styrelsen prioritera. Däremot siktar styrelsen på en vårstädning. Det blir då ett gyllene tillfälle att träffa nya och gamla medlemmar i föreningen och delar av styrelsen.

Problem och driftstörning med server som hanterar passersystemet

Sedan en tid tillbaka har förningen problem med en server som hanterar passersystemet.

Vår tekniska förvaltare tillsammans med underleverantör har felsökt och de har presenterat alternativ för styrelsen så att funktionaliteten för passersystemet åter kan fungera utan anmärkning igen.

Vad innebär felet?

Driftstörningen innebär att namnändringar inte kan ändras på föreningens elektroniska tavlor i trapphusen. Nya elektroniska brickor kan inte programmeras och ändras vilket får till följd att just nu har föreningen ingen möjlighet att ge nya brickor till garagen.

Felet påverkar inte på något sätt de som redan har elektroniska brickor för blanda annat inpassering till garagen.

Vad händer framöver?

Styrelsen har full förståelse över att denna situation är mycket frustrerande för de bostadsrättsinnehavare som inte kan erhålla exempelvis en elektroniska bricka till garagen just nu.

Styrelsen arbetar intensivt med ärendet tillsammans med vår tekniska förvaltare och med underleverantör för att åtgärda driftstörningen så att servern för passersystemet fungerar fullt ut igen.

Ett stort TACK – till alla er som kom på ordinarie föreningsstämman!

Den 17 augusti genomfördes årets ordinarie föreningsstämma vid Jaktvillan i Järvastaden.

Föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog förvaltningsberättelsen med årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre företag (K2).

Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. På grund av att individuell mätning (IMD) numera är skattepliktigt och momsredovisning har upprättats för år 2018, 2019 och 2020, så kan det innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.

Årsredovisningen visar att föreningens likvida medel ökade 2021 med 1 377 649 kronor. Det innebar att föreningen kunde ta ett negativt rörelseresultat på 382 035 kronor.

På stämman beslutades enhälligt resultat- och balansräkningen, ansvarsfriheten för styrelsens ledamöter och resultatdisposition. Ingen förändring i arvordet för styrelsen och valberedning.

Styrelsens sammansättning ändrades enligt valberedningens förslag.

Till revisor valdes BDO Mälardalen AB och Ingela Andersson som auktoriserad revisor.

Inga propositioner eller motioner behandlades på mötet, enligt tidigare information.

Den nya styrelsen konstituerade sig enhälligt den 22 augusti enligt följande:

Ordförande: Kristian Funk (58)
Vice ordförande: Richard Stenros (60)
Ekonomi/kassör: Max Johansson (58)
Sekreterare: Sanna Johansson (62)
Ledamot: Katja Selin (58)

Suppleant: Daniel Sundqvist (58)
Suppleant: Ronny Möller (60)

Den nya styrelsen rivstartar genast sitt arbete med sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av augusti .

Styrelsen vill, å Nattsländans vägnar, rikta ett stort tack till avgående ledamot Jonas Ridderstedt för hans betydelsefulla och uppskattade insatser för föreningen.

Åtgärder efter strömavbrottet den 25 juli på morgonen

Vattenfall meddelande kl 07:32 den 25 juli att ett större strömavbrott inträffat i Solna och Sundbyberg. Kl 09:48 meddelande Vattenfall att strömmen var tillbaka. Enligt uppgift från medlemmar kom dock strömmen tillbaka redan efter kl. 08:00

Föreningens tekniska förvaltare har varit på plats och kollat av allmänna utrymmen och återställt ventilationssystemen. Vid hus 60 – 62 konstaterades en trasigt switch.

Sannolikt krävds omstart av routern som finns installerad i varje lägenhet. Felanmälan till Telenor enligt rutin.

Ett stort TACK – till alla er som kom på extra föreningsstämman!

Den 15 juni genomfördes en extra föreningsstämma med cirka 15 medlemmar närvarande i Jaktvillan.

Den extra föreningsstämman genomfördes enligt god sed och styrelsen föredrog de två förslagen enligt utskickad kallelse med agenda.

På extra stämman beslutades enhälligt att:

  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till de åtta befintliga laddstationerna i våra garage.
  • extra stämman ger styrelsen i uppdrag att upphandla nya laddstationer till upp till 64 platser i vårt garage som komplement till de åtta befintliga.

Ordinarie föreningsstämma den 17 augusti 2022

Ordinarie stämma kommer att genomföras den 17 augusti 2022 kl. 19:00 i Jaktvillan, vilket beslutades på extra stämman den 15 juni.

Inga motioner har inkommit till stämman.

Formell kallelse, förvaltningsberättelse, årsredovisning, samt förslag från valberedningen skickas ut elektroniskt senast två veckor innan stämman och publiceras på föreningens hemsida, alltså i början av augusti.

Varmt välkomna att delta i föreningsstämman den 17 augusti 2022 kl. 19:00!