Garageportarna

Styrelsen har noterat att portarna till garagen ibland inte fungerar. Detta beror på att dörren i porten inte riktigt är ordentligt stängd. Detta har föranlett att jouren från vår tekniska förvaltare ryckt ut i onödan och därtill medfört onödiga merkostnader.

Vi uppmanar alla att noga kontrollera att dörren i porten är ordentligt stängd efter passage annars kommer inte porten att fungera.

Utdrag ur lägenhetsregistret

Styrelsen har noterat att bankerna allt oftare vill ha ett utdrag ur lägenhetsregistret i samband med bolån. Du beställer själv enkelt ett sådant genom att logga in på SBC Hemma efter årsskiftet eller sbc.se/kontakt, eller telefonnummer 0771-722 722.

Budgetarbetet för 2023 och föreningens underhållsplan

Styrelsen kommer inom kort att påbörja arbetet med budgeten för 2023. Som vi tidigare informerat om ser styrelsen en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen sedan tidigare beslutat om att höja årsavgifterna och garageavgifterna med fem procent från och med den 1 januari 2023.

I samband med budgetarbetet kommer även föreningens underhållsplan att ses över. I denna översyn kommer underlaget från statusbesiktningen som genomfördes i juni 2022 att vara ett viktigt underlag för beslut om kommande underhållsåtgärder.

Några exempel på eventuella underhållsåtgärder (om behov finns enligt besiktning) är byte av säkerhetsventiler, kodlås, elslutbleck, knappsatser, vattenförbrukningsmätare och cirkulationspumpar. Allt detta tidigare redovisat i årsredovisningen för 2021.

Ett underhållsarbete som sannolikt kommer att vara högt prioriterat är byta samtliga lysrörsarmaturer i garagen och byte av alla plafonder i trapphusen. Detta på grund av att EU från och med 2023 fasar ut nästan all kvicksilverbaserad belysning.

Avslutningsvis kan det konstateras att föreningens ekonomi, trots omvärldsutvecklingen och därav föranledda kostnadsökningar, fortfarande är god.

Städning och ommålning av garagen

På senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att garagen ska städas och snyggas till och att garagen därefter kommer att målas om. Städningen kommer att utföras av PL Utemiljö AB och garagemålningen kommer att utföras av STIL Måleri AB.

Detta kommer att innebära att parkerade bilar i garagen måste flyttas tillfälligt vid minst två tillfällen under tid då åtgärderna genomförs. Styrelsen återkommer med exakta datum för detta senare i höst.

Beslutsavsikt om omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen

Efter överväganden mellan olika alternativa aktörer har styrelsen vid det senaste styrelsemötet beslutat att gå vidare i avtalsförhandlingar med Laddaccess Sverige AB, gällande omsättning av befintliga och installation av nya elbilsladdare i garagen. Något definitivt beslut om att ingå avtal med Laddaccess har ännu inte fattats.

Konceptet som Laddaccess erbjuder innebär i korthet att Laddaccess, enligt ett avtal med föreningen, bekostar och etablerar elbilsladdare i vår förening efter behov. Elbilsladdarna hyrs därefter ut till bostadsrättsägarna eller externa hyresgäster som önskar elbilsladdare genom ett avtal direkt mellan bostadsrättsägaren/extern hyresgäst och Laddaccess.

Med detta upplägg har föreningen möjlighet att anpassa antalet laddare i garagen succesivt efter behov och föreningen behöver alltså inte investera i en fullskalig egenägd elbilsladdinfrastruktur. Inte heller behöver föreningen med detta upplägg använda Naturvårdsverkets redan beviljade bidrag ”Ladda Bilen”.

Översyn av avtalet gällande föreningens Tripple Play-tjänster och elavtal

Styrelsen har påbörjat ett arbete med en översyn av föreningens Tripple Play-tjänster (TV, Bredband & Telefoni) och elavtal. Föreningen har sedan 2015 ett gruppanslutningsavtal med Telenor AB för TV, Bredband & Telefoni och ett gruppanslutningsavtal med Vattenfall AB gällande elen. Dessa avtal ses nu över och även offerter från andra aktörer kommer att tas in. Styrelsen återkommer efter årsskiftet med sitt resultat av den analysen.

Lekplatsbesiktning utförd

Alla fastighetsägare i Sverige har ett ansvar för att utrustningen på lekplatser är säker och det gäller oavsett tillverkningsår. Vår tekniske förvaltare har i höst utfört en lekplatsbesiktning och föreslagit ett antal små justeringar. Det åtgärdsarbetet är beställt och kommer att utföras inom kort.

Höjning av årsavgifterna och garageavgifterna

Föreningen har en stabil ekonomisk situation. Årsavgifter och andra intäkter täcker samtliga kostnader inklusive avskrivning och avsättning till underhållsfonden. En osäkerhet finns dock kring framtida räntor och elpriser.

Årsavgiften i föreningen höjdes inte på cirka nio år från det att föreningen startades (under åren 2012–2021). Mellan åren 2015–2019 genomfördes en temporär sänkning med ca åtta procent varje år baserat på andelstalen i föreningen genom en avgiftsfri månad. Den första avgiftshöjningen i föreningen genomfördes den 1 april 2021 då styrelsen höjde med två procent.

Styrelsen ser nu en ökning av taxebundna kostnader och elpriser på grund av omvärldsutvecklingen. Dessutom har Riksbanken höjt reporäntan kraftigt och aviserar fler höjningar, vilket påverkar föreningens lån.

Mot denna bakgrund har styrelsen bedömt det nödvändigt att höja årsavgifterna och har därför beslutat om att årsavgifterna och garageavgifterna höjs med fem procent från och med den 1 januari 2023.

Sedan tidigare har styrelsen höjt schablondebiteringarna för el och för elbilsladdarna i garagen från den 1 oktober 2022.

Följande avgifter har föreningen i januari 2023:

Årsavgift lägenhet: 545 kr/kvm (medelvärde) höjning
Hyra garageplats: 890 kr/mån höjning
Bredband: 210 kr/mån oförändrad
Varmvatten: 65 kr/kbm oförändrad
El: 3 kr/kWh oförändrad
Pantsättningsavgift: 525 kr (1 % pbb) höjning
Överlåtelseavgift: 1 313kr (2,5 % pbb) höjning
Andrahandsupplåtelseavgift: 438 kr/mån (1/12*10% pbb) höjning
Påminnelseavgift: 60 kr oförändrad

Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2022: 48 300 kr).

Byte av portkoderna till våra trapphus

Som ett led i styrelsens systematiska säkerhetsskyddsarbete i föreningen så byter föreningen portkoderna till våra trapphus.

Den 1 november 2022 byter föreningen koderna. Portkoden vid husens entréer fungerar mellan kl. 07:00–22:00, därefter gäller nyckel eller nyckelbricka för att ta sig in i trapphusen.

Avisering om vilken kod som gäller för ditt trapphus har genomförts till samtliga medlemmar från vår tekniska förvaltare, Loudden, som hanterar bytet av koden.